Innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti

 - Livselskapene bør ha adgang til å tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår. Det skriver FNH i et brev til Finansdepartementet i dag.
Finansdepartementet
Postboks 8008
Dep 0030 Oslo

Dato: 20.12.2002
Vår ref.: 2001/000225 LO/bk

LIVSELSKAPENE BØR HA ADGANG TIL Å TILBY INNSKUDDSPENSJONS-PRODUKTER UTEN RENTEGARANTI PÅ KONKURRANSEDYKTIGE VILKÅR
Det er forventet at innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti vil utgjøre det markedsmessig mest interessante innskuddspensjonsproduktet. FNH anså det derfor som svært positivt og viktig at Finansdepartementet i Ot. prp. nr. 33 (2001-2002) kapittel 4 gikk inn for at norske livsforsikringsselskaper skulle kunne tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår med konkurrenter i markedet (utenlandske livsforsikringsselskaper og utenlandske og innenlandske banker og fondsforvaltningsselskaper). Finanskomiteen på Stortinget sluttet seg enstemmig til dette jf. Innst. O. nr. 35 (2001-2002).

Departementet la i Ot. prp. nr. 33 (2001-2002) vekt på den individuelle valgadgangen ved pensjonsalder for medlemmene til å velge pensjonsforsikring i utbetalingsperioden, som et tilstrekkelig element av forsikring til at livsforsikringsselskapene kunne tilby produktet innenfor EU-regelverket. I Ot. prp. nr. 100 (2001-2002) foreslo departementet å oppheve denne valgmuligheten for medlemmene ut fra en likestillingspolitisk målsetting. Stortinget sluttet seg til dette. Dette kan innebære en utilsiktet virkning, uten noen sammenheng med den likestillingspolitiske intensjonen bak endringen i Ot. prp. nr. 100, nemlig innstramming i livselskapenes adgang til å tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti.

Det vises i denne forbindelse til avsnitt 8.1.4 i Ot. prp. nr. 100 (2001-2002) (s. 50) der det heter i departementets vurderinger:

"(…) De foreslåtte endringene i innskuddspensjonsloven som følger nedenfor innebærer at de konklusjonene som ble trukket i Ot. prp. nr. 33 (2001-2002) må vurderes på nytt."

FNH registrerer videre at Finansdepartementet har bedt Kredittilsynet vurdere dette spørsmålet nærmere.

Nærmere om tidligere behandling
Stortinget har behandlet denne saken i to omganger, jf. Innst. O. nr. 85 (2000-2001). Finanskomiteens flertall uttalte blant annet følgende:

" (…) Dette flertallet registrerer samtidig at Kredittilsynet i brev datert 14. desember 2000 til Finansdepartementet påpeker at blant annet land som Storbritannia, Irland og Luxembourg åpner for at livsforsikringsselskaper kan forvalte pensjonsordninger uten at det stilles vilkår om avkastningsgaranti til forvaltningen. Disse landenes tolkninger av EU-regelverket synes å være godt tilpasset målet om likeverdige konkurransebetingelser mellom ulike typer finansinstitusjoner, både innenlandske og utenlandske.

Dette flertallet registrerer imidlertid at departementet ønsker å foreta ytterligere kartlegginger om regelverket på dette punktet i utvalgte EU-land. Dette flertallet vil påpeke at Hope-utvalget generelt gikk inn for at norske finansinstitusjoner bør ha likeverdige konkurranseforhold med utenlandske konkurrenter. Dette flertallet vil påpeke at Hope-utvalget generelt gikk inn for at norske finansinstitusjoner bør ha likeverdige konkurranseforhold med utenlandske konkurrenter. Dette flertallet mener i lys av dette at det er en sentral målsetting at norske livsforsikringsselskaper ikke har dårligere muligheter til å forvalte pensjonskapital for produkter uten rentegaranti regulert i innskuddspensjonsloven enn konkurrenter som opererer fra et av de ovenfornevnte EU-land.[…]

Dette flertallet ber om at departementet foretar de nødvendige avklaringer som sikrer målsettingen om at livsforsikringsselskapene kan forvalte innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår i forhold til konkurrenter som opererer i innskuddspensjonsmarkedet".

På ovennevnte bakgrunn ble Ot. prp. nr. 33 (2001-2002) fremmet, og som nevnt gikk finanskomiteen på Stortinget enstemmig inn for ovennevnte endring. Den brede tilslutningen må trolig ses i sammenheng med at Banklovkommisjonen i mellomtiden hadde gått inn for at norske livsforsikringsselskaper bør kunne tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår, og at dette kan gjøres innenfor EU-regelverket om krav til minste forsikringselement, jf. NOU 2001: 24 kapittel 3.

FNH understreker sterkt betydningen av at det ikke foretas endringer som innebærer en hel eller delvis reversering av de vurderinger som Finansdepartementet har foretatt i Ot. prp. nr. 33 (2001-2002) kapittel 4 som sikrer livsforsikringsselskapene konkurransedyktige rammebetingelser i markedet for innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti. Det vil være svært uheldig dersom en først skulle åpne for konkurransedyktige vilkår for livsforsikringsselskapene, for kort tid etterpå å foreta andre endringer som innebærer at konkurransevilkårene blir sterkt forverret.

Livselskapene bør ha mulighet til å kunne tilby innskuddspensjonsprodukter som kundene etterspør på konkurransedyktige vilkår. I dagens marked innebærer dette produkter med minst mulig krav til forsikringselement. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom ulike tilbydere av produkter regulert i lov om innskuddspensjon. FNH mener det er rom innenfor EU-regelverket til å ivareta Stortingets uttalte målsetting om at livselskaper kan tilby innskuddspensjonsprodukter på konkurransedyktige vilkår, selv etter de endringer i innskuddspensjonsloven som Stortinget har vedtatt. Det vises i denne sammenhengen til vurderinger og tolkninger av EU-regelverket som foretatt av Banklovkommisjonen i sin 7. delutredning (NOU 2001: 24) kapittel 3. FNH legger uansett til grunn at norske forsikringsselskap kan tilby produkter der arbeidsgiver ved avtaleinngåelse kan tegne en ordning i livsforsikringselskap som er sparing uten rentegaranti i oppsparingsperioden og kapitaliseringsprodukt i utbetalingsperioden.

En eventuell innstramming i regelverket slik at det blir krav om dødelighetsarv i utbetalingsperioden for innskuddspensjonsprodukter tilbudt av livsforsikringsselskapene, vil definitivt ikke være i tråd med en målsetting om å sikre likeverdige konkurransevilkår.

Nærmere om Banklovkommisjonens vurderinger i NOU 2001: 24
Banklovkommisjonen gir i sin 7. delutredning (NOU 2001: 24) kapittel 3 en grundig vurdering av om kollektive pensjonsordninger med innskuddspensjon og investeringsvalg kan anses som livsforsikring i forhold til EU's regelverk og norsk forsikringsvirksomhetslov. Vurderingene leder frem til at kommisjonen går inn for at det gis åpning for at norske livselskaper skal kunne tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti i innbetalingsfasen. FNH slutter seg til Banklovkommisjonens vurderinger. Sentralt i kommisjonens vurderinger er bl.a.

  • slike pensjonsordninger omfatter alle ansatte i bedriften
  • utgangspunktet er en kollektiv avtale fremfor å være en overbygning av individuelle avtaler
  • forsikringskollektivet vil over tid inkludere utbetalinger i form av alders-, barne- og etterlattepensjoner
  • en vurdering basert på helheten i slike pensjonsløsninger tilsier at de omfattes av den virksomhet livselskaper kan drive etter EU-regelverket

Kommisjonen har vurdert om det har betydning for konklusjonen om de kollektive pensjonsproduktene inneholder elementer som isolert sett har en slik karakter at de enkeltvis rammes av EU-regelverkets forbud for livsforsikringsselskaper til å drive annen virksomhet. Kommisjonen konkluderer med at de former for kollektive pensjonsordninger som omhandles i lov om innskuddspensjon ikke avviker så meget fra andre typer av kollektive pensjonsordninger at de rammes av dette forbudet. Et slikt element kan for eksempel være at det åpnes for at enkeltmedlemmer av pensjonsordningen etter eget valg kan få alderspensjonsutbetalinger som annuitet uten forsikringselement, fremfor som pensjonsforsikringsutbetalinger. Det var dette momentet Finansdepartementet syntes å legge mest vekt på i Ot. prp. nr. 33 (2001-2002), men Banklovkommisjonens drøftinger går videre enn dette.

Etter kommisjonens vurderinger er det av hensyn til livselskapene og deres soliditet ikke noe behov for å legge seg på en særlig restriktiv ordfortolkning av bestemmelsene i EU's livdirektiv. Etter kommisjonens vurdering vil en slik tolkning i tilfelle få særlig uheldige virkninger for konkurransen på markedet for kollektive pensjonsordninger fordi den reelt vil stenge livselskapene ute fra deler av markedet og innebære at kollektive pensjonsordninger etter lov om innskuddspensjon i praksis vil bli forbeholdt forvaltningsselskap for verdipapirfond og banker. Kommisjonen påpeker at dette ikke vil være en samfunnsøkonomisk god løsning, og at dette heller ikke vil være godt i samsvar med de synspunkter som ble avgjørende for Stortingets holdning til kollektive pensjonsordninger med innskuddspensjon. Det ble i denne sammenheng vist til at bl.a. Innst. O. nr. 85 (2000-2001) viser dette klart.

Kommisjonen viser også til at kollektive pensjonsordninger er et tradisjonelt forretningsområde for livselskapene. Etter kommisjonens vurderinger tilsier ressurshensyn og andre samfunnshensyn at den ekspertise og erfaring når det gjelder håndtering av pensjonsordninger som over tid er bygget opp i norske livsforsikringsselskaper, bør kunne overføres og tas i bruk av livselskapene også når det gjelder de nye pensjonsordningene basert på innskuddspensjon.

Avslutning
FNH mener det er rom innenfor EU-regelverket til å ivareta Stortingets uttalte målsetting om at livsforsikringsselskaper bør kunne tilby innskuddspensjonsprodukter på konkurransedyktige vilkår, selv etter de likestillingspolitisk motiverte endringer i innskuddspensjonsloven som Stortinget har vedtatt i forbindelse med Ot. prp. nr. 100 (2001-2002).

FNH mener det er sterkt ønskelig at norske livsforsikringsselskaper skal ha mulighet til å kunne tilby innskuddspensjonsprodukter som kundene etterspør på konkurransedyktige vilkår. I dagens marked innebærer dette produkter med minst mulig krav til forsikringselement. Det er viktig å sikre likeverdige konkurransevilkår mellom ulike tilbydere av produkter regulert i lov om innskuddspensjon.

Med hilsen
FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON

Arne Skauge
Adm. direktør

Leif Osland
Underdirektør

Kopi: Kredittilsynet