Ad oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ad oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg
Sekretariat:Næringslivets Hovedorganisasjon
Vår dato 30.04.02
Vår referanse AI/IH 

Finansminister Per Kristian Foss
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Ad oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet

Vi viser til tidligere korrespondanse med finansministeren vedrørende disposisjonen av provenyet fra privatiseringen av Oslo Børs, samt Finansdepartementets brev vedrørende oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet til en rekke adressater av 22.03.02.

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg, som består av Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH, Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH og Norges Rederiforbund, har som finansministeren vil være kjent med, vært sterkt opptatt av så vel organiseringen som bruken av fondet. Som vi tidligere har fremholdt overfor finansministeren, bør flertallet av fondets styre oppnevnes av Børsens brukere, bl.a. fordi det er børsens brukere som i vesentlig grad har bygget opp verdiene ved Oslo Børs. Tilsvarende synspunkter gjør seg i enda sterkere grad gjeldende i forhold til midlene fra privatiseringen av VPS.

Etter vår oppfatning vil det være avgjørende for fondets legitimitet at de sentrale brukerne av VPS og Børsen, er representert i fondets styre og påvirker innretningen av bruken av midlene. Dette vil etter vår oppfatning være utstederne av verdipapirer og aksjer, som også i det vesentlige representerer de norske aksjonærinteressene gjennom eierskap og transaksjoner i andre noterte foretak, samt finansinstitusjonene.

Vi vil derfor be om at representanter for brukerinteressene oppnevnes til styret for Finansmarkedsfondet. Gitt den foreslåtte størrelsen på styret, bør det oppnevnes minst to representanter fra denne gruppen. Vi tillater oss å foreslå følgende kandidater:

Finansdirektør Ida Helliesen, Norsk Hydro ASA
Konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige NOR Kapitalforvaltning ASA

Begge har betydelig innsikt i finansmarkedene og deres funksjonsmåte, samt representerer sentrale brukere av Børsen og VPS; aksjonærer, utstedere og finansforetak.

Det store antall utdanningsinstitusjoner blant adressatene til brevet av 22.03. kan gi inntrykk av at det særlig er forskning og utdanning som i særlig grad blir mottagere av midler fra fondet. Dette ville etter vår oppfatning være uheldig. Fondets formål skal være å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, samt fremme innsikt og øke bevissthet med hensyn til næringslivsetikk på finansmarkedsområdet. Representasjon fra brukerinteressene vil etter vår oppfatning være avgjørende for å realisere dette formålet

Med vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS AKSJEMARKEDSUTVALG

Stein Wessel-Aas
Formann