2002

Gå til hovedinnhold

2002

Brev til Finansdeparteme om at livselskapene bør ha adgang til å tilby innskuddspensjons-produkter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo                                Dato:           20.12.2002 Vår ref.:      2001/000225                 LO/bk Deres ref.:      LIVSELSKAPENE BØR HA ADGANG TIL Å TILBY INNSKUDDSPENSJONS-PRODUKTER UTEN RENTEGARANTI PÅ KONKURRANSEDYKTIGE VILKÅR Det er forventet at innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti vil utgjøre det...

Innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti

  - Livselskapene bør ha adgang til å tilby innskuddspensjonsprodukter uten rentegaranti på konkurransedyktige vilkår. Det skriver FNH i et brev til Finansdepartementet i dag.

Rundskriv-vedlegg

VEDLEGG/TOLKNINGSNOTAT TIL BRANSJENORM VEDTATT AV FNHs HOVEDSTYRE 11.10.02 OM GODTGJØRELSE AV FORSIKRINGSMEGLER Normens utgangspunkt Normen tar utgangspunkt i det som oppfattes å være normalsituasjonen for de fleste selskaper, at salg av forsikring skjer både gjennom egne kanaler og via forsikringsmegler. I disse tilfellene innebærer normen at selskapene operer med et...

BRANSJENORM - GODTGJØRELSE AV FORSIKRINGSMEGLER

Anbefaling fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) vedrørende norske skadeforsikringsselskapers praksis for godtgjørelse til forsikringsmeglere. - Vedtatt av Bransjestyre risiko og skade (BRS) 25.09.2002. - Tilslutning av Bransjestyre sparing, liv og pensjon (BSLP) ved skriftlig prosedyre for så vidt gjelder inkludering av gruppelivsforsikring. - Vedtatt i FNHs Hovedstyr...

Om lov om registrering av finansielle instrumenter m.m. - Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Stortingets finanskomite Stortinget 0026 Oslo Om lov om registrering av finansielle instrumenter m.m. - Ot.prp. nr. 39 (2001-2002) Det vises til Ot.prp. nr. 39 (2001-2002) om lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven), der departementet fremmer forslag til en ny lov som skal erstatte gjeldende lov om verdipapirsentral, samt enkelte andre...

FORVALTNINGSKOSTNADER VED PRIVATE FONDSLØSNINGER FOR FOLKETRYGDEN

Pensjonskommisjonen c/o sekretariatsleder Bjørn Halvorsen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Dato: 18.11.2002 Vår ref.: 2002/000663 NØA/AAH FORVALTNINGSKOSTNADER VED PRIVATE FONDSLØSNINGER FOR FOLKETRYGDEN Innledning Sammen med fem andre nærings- og interesseorganisasjoner ga Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) i brev av 20. september til gruppelederne på...

Budsjettbrev til Stortingets finanskomité

Stortingets Finanskomité 0026 OSLO Dato: 07.11.2002 Vår ref.: 2002/000636 NØA/BHM DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN I 2003 1 Innledning Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ønsker med dette å gi utrykk for vårt syn på den økonomiske politikken i 2003. Norsk økonomi befinner seg nå i en brytningsperiode hvor de politiske prioriteringene som gjøres vil bli avgjørende for...

BRANSJENORM - GODTGJØRELSE TIL FORSIKRINGSMEGLERE

RUNDSKRIV NR 55 - 2002 FRA FNH Til: Alle skadeselskaper og livselskaper i FNH Att.: Ansvarlig for salg og distribusjon Kontaktpersoner FNH: Olav Vannebo Dato: 31.10.2002 Arkivref.: 2002/000479 Rundskriv fra FNH til medlemsbedriftene omfatter hovedsakelig informasjon fra FNHs egne organer og informasjon vedrørende endret regelverk. Rundskrivet stiles til det fagmiljø som anta...

Behov for endringer i reglene for sikkerhetsfond og tilleggsavsetninger

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 20.11.02 BEHOV FOR ENDRINGER I REGLENE FOR SIKKERHETSFOND OG TILLEGGSAVSETNINGER Det sterke fallet i internasjonale og norske aksjeverdier har i vesentlig grad redusert bufferkapitalen livsforsikringsselskapene har til å møte svingninger i verdipapirmarkedet. Det er viktig å bygge opp igjen bufferkapitalen slik at...

Overgang til linearitet - kreditt

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO     Dato:          21.08.2002 Vår ref.:      2000/000367                 NØA/SR Deres ref.:        Vi viser til brev fra Finansdepartementet til Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) av 08.07.02, med overskrift "Ad brev om uavklarte spørsmål i lov om foretakspensjon". Brevet er sendt med gjenpart til Kredittilsynet.   I punkt 5...

Ad brev om uavklarte spørsmål i lov om foretakspensjon

Likelydende brev til Finansnæringens Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Norske Pensjonskassers Forening Dato 08.07.2002 Ad brev om uavklarte spørsmål i lov om foretakspensjon 1. Innledning Jeg viser til brev av 17. desember 2001 fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, Norske Pensjonskassers Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon, hvor organisasjonene tar o...

Spørsmål om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli N-0202 Oslo Dato 08.07.2002 Spørsmål om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Det vises til brev 17. april 2002 fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon. FNH tar i brevet opp forhold knyttet til seks ulike saksforhold i lovene, og ber dels om at...

Forsikring av skade etter terrorangrep

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Dato: 04.07.2002 Vår ref.: 2001/000632 FJA/OV FORSIKRING AV SKADER ETTER TERRORANGREP Vi viser til tidligere kontakt om saken (brev fra FNH av 19.11.01, 19.12.01, og 20.03.02, møte med Justisministeren 13.02 02 og brev fra Justisministeren til FNH av 13.05.02). Selv om vi, i første rekke av hensyn til forsikringstake...

Finansavtaleloven / forslag om justeringer

Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.                         Deres brev                      Vår ref.                            Dato                                                                              FNH: 2001/000613            10.06.2002                                                                              Saksbeh: Tore A Hauglie     ...

Klassifisering av indeksobligasjoner i henhold til verdipapirhandelloven § 1-2 annet og tredje ledd

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Att.: Eirik Bunæs Dato: 08.05.2002 Vår ref.: 2001/000170 FJA Klassifisering av indeksobligasjoner i henhold til verdipapirhandelloven § 1-2 annet og tredje ledd Finansnæringens Hovedorganisasjon viser til møte med Kredittilsynet 29. april 2002 hvor forståelsen av indeksobligasjoner i relasjon til bestemmelser i verdipapirhandelloven...

Ad oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg Sekretariat:Næringslivets Hovedorganisasjon Vår dato 30.04.02 Vår referanse AI/IH  Finansminister Per Kristian Foss Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Ad oppnevning av styre til Finansmarkedsfondet Vi viser til tidligere korrespondanse med finansministeren vedrørende disposisjonen av provenyet fra privatiseringen av Oslo Børs, samt Finansdepartement...

BANKSJEFERS ADGANG TIL Å INNEHA VERV I NÆRINGSLIVETS STYRER SAMT REGJERINGENS ARBEID MED TILTAK SOM KAN BIDRA TIL ØKT KVINNEANDEL I STYRER I NÆRINGSLIVET

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att.: Dato: 19.09.2002 Vår ref.: 2002/000452 FJA/SD/egb Deres ref.: BANKSJEFERS ADGANG TIL Å INNEHA VERV I NÆRINGSLIVETS STYRER SAMT REGJERINGENS ARBEID MED TILTAK SOM KAN BIDRA TIL ØKT KVINNEANDEL I STYRER I NÆRINGSLIVET I forretningsbankloven av 1961 heter det i § 10 første og annet ledd: "Banksjef eller bestyrer av avdeling...

Uavklarte spørsmål i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.04.2002 Vår ref.: 2000/000367 NØA/SR UAVKLARTE SPØRSMÅL I LOV OM FORETAKSPENSJON OG LOV OM INNSKUDDSPENSJON 1. Innledning Finansnæringens Hovedorganisasjon ønsker i dette brevet å ta opp med departementet enkelte spørsmål knyttet til lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon. Dels er det behov for å få avkla...

Fripoliseregister i henhold til foretakspensjonsloven

Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Att.: Trond Brun-Gulbrandsen Dato: 05.04.2002 Vår ref.: 2002/000206 NØA/SR Deres ref.: 2001/05941 FRIPOLISEREGISTER I HENHOLD TIL FORETAKSPENSJONSLOVEN Vi viser til Deres brev av 18. januar 2002 vedrørende fripoliseregister i henhold til foretakspensjonsloven. Kredittilsynet inviterer Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) til å...

Evaluering av småbåtregisteret

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0300 Oslo Oslo 15. mars 2002 Vår ref.: grt Deres ref.: Evaluering av småbåtregisteret Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) viser til telefonsamtale mellom Torbjørn Flørenes og Geir R. Trulserud vedrørende Finansdepartementets pågående arbeid med Det sentrale småbåtregisteret. FNH har ved en tidligere anledning besvart en henvendelse f...

Møte om eierbegrensningsregelverket og andre aktuelle finansmarkedssaker

16.01.2002 Finansminister Per-Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo MØTE OM EIERBEGRENSNINGSREGELVERKET OG ANDRE AKTUELLE FINANSMARKEDSSAKER Det vises til det avtalte møtet mellom finansministeren og FNH 21.01.02 om det norske eierbegresningsregelverket for finansinstitusjoner og andre aktuelle finansmarkedssaker som er til behandling i Finansdeparte...

Forsikringsdekning av skader som følge av terrorhandlinger

Dato: 31.01.2002 Vår ref.: 2001/000632 FJA/ME Deres ref.: FORSIKRINGSDEKNING AV SKADER SOM FØLGE AV TERRORHANDLINGER Terrorangrepet mot World Trade Center i USA 11. september har endret verdens syn på hvor omfattende konsekvensene av terrorhandlinger kan være. Ikke minst har det påvirket forsikringsmarkedets oppfatning og risikovurdering av terroristaktivitet, og hva næringe...

Høring i forbindelse med dok nr. 8:10 (2001-2002) og Kredittmeldingen 2000

Til: Stortingets finanskomite Fra: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Dato: 18.01.02 HØRING I FORBINDELSE MED DOK NR. 8: 10 (2001-2002) OG KREDITTMELDINGEN 2000 Dok nr. 8: 10 (2001-2002) fra Siv Jensen tar opp en avgrenset del av det norske eierbegrensningsregelverket for finansinstitusjoner. Finansnæringens Hovedorganisasjon mener dette forslaget bør ses i sammenheng m...

Ønsker fondering og individualisering

Seks næringsorganisasjoner oppfordrer pensjonskommisjonen til å komme med klare tilrådninger om veivalg når det gjelder det framtidige pensjonssystemet allerede i høst. I brevet tas det til orde for fondering av tilleggspensjonen i Folketrygden, større individualisering av rettighetene og mulighet for individuelle investeringsvalg. De seks organisasosjonene er Arbeidsgiverfo...

Møte om aktuelle finansmarkedssaker

Finansminister Per-Kristian Foss Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 28.02.02 MØTE OM AKTUELLE FINANSMARKEDSSAKER FNH takker for møtet 21.01.02 om eierbegrensningsregelverket og andre aktuelle finansmarkedssaker. Vi anser det som viktig med en god dialog med Finansdepartementet og ser positivt på signalene om at det vil bli avholdt to årlige møter med...