Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

administrasjonsreserve

penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger  

Engelsk: administration reserve

AFP - offentlig sektor

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelskcontractual early retirement pension scheme (AFP) in the public sector

AFP - privat sektor

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual retirement pension scheme (AFP) in the private sector

aksjefond

verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet

Engelsk: equity fund

aksjeindeks

indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid

Engelsk: share index

aktiv forvaltning

forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå

Engelsk: active management

aktiv risiko

risiko i aktivt forvaltede fond som skyldes at referanseindeks ikke følges

Engelsk: active risk

alderspensjon

pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

Engelsk: retirement pension

alderspensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som alderspensjon

Engelsk: retirement pension scheme

allokering

fordeling

Merknad: Brukes ofte for å beskrive hvordan fond fordeler pengene sine mellom ulike investeringer 

Engelsk: allocation

anskaffelsesverdi

kjøpsverdi

Engelsk: acquisition value

arbeidsdyktighetserklæring

skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig 

Engelsk: fitness for work certificate

assurandør

forsikringsselger

Engelsk: assurer; insurer; insurance company

avbruddsverdi

verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid

Engelsk: surrender value; cancellation value

avgangsføre

avslutte 

Merknad: Brukes når medarbeidere som slutter tas ut av bedriftens forsikringsavtale eller når en forsikring eller avtale blir avsluttet.

Engelsk: terminate

avkastning

gevinst eller tap på en investering

Engelsk: return

avkastningsrisiko

synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi

Engelsk: revenue risk; return risk

avkorting

redusert utbetaling

Engelsk: reduced benefit

avsetning

penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser

Engelsk: provision

avtalefestet pensjon - offentlig sektor

kortform: AFP

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual early retirement pension scheme (AFP) in the public sector

avtalefestet pensjon - privat sektor

kortform: AFP

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual retirement pension scheme (AFP) in the private sector

barnepensjon

pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Engelsk: orphan's pension; childrens pension

begunstige

beslutte hvem forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: appoint as beneficiary

begunstigelse

kundens beslutning om hvem forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: nomination of beneficiary

begunstiget

person som forsikringssummen skal utbetales til

Engelsk: beneficiary

beregningsrente

synonymer: garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: calculation rate [the expected rate of return used to calculate the premium for the guaranteed element of the pension]

betalingsfritak

synonymer: premiefritak  og innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Engelsk: waiver of contribution

dekning

hendelser som omfattes av en forsikring

Engelsk: cover

delingstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil delingstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og 1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall. 

Engelsk: annuity divisor; life expectancy divisor

delpensjon

utbetaling av en del av pensjonen på grunn av delvis uførhet eller delvis uttak av alderspensjon 

Engelsk: partial pension

differanseavkastning

forskjellen mellom avkastningen i et fond og en referanseindeks 

Engelsk: active return

dødelighetsarv

restbeløpet etter medlemmer som er døde, som fordeles på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning

Merknad: Gjelder pensjonsordninger der restbeløpet ikke arves av etterlatte ved dødsfall.

Engelsk: mortality cross-subsidy

dødelighetsgrunnlag

statistikk over dødelighet som benyttes til å beregne prisen for fremtidig garantert pensjon 

Engelsk: base mortality

dødelighetstillegg

pristillegg på livsforsikring ved dårligere helse enn normalt

Engelsk: high-risk life assurance surcharge

egen pensjonskonto

Konto der pensjonskapital fra innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere er samlet

Merknad: Pensjonskapital fra IPS (individuell pensjonsspareavtale) og IPA samles også på egen pensjonskonto.

Engelsk: Own pension account

erstatningstilfelle

synonym: forsikringstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning 

Engelsk: indemnifiable event

etterlattepensjon

pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

Engelsk: survivor's pension

folketrygden

offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Engelsk: Norwegian national social insurance scheme

folketrygdens grunnbeløp (G)

beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert hvert år

Engelsk: national insurance basic amount (G)

fond

kortform av verdipapirfond 

Engelsk: fund

fondsandel

enhet for oppdeling av et fond

Merknad: Hver andel gir lik rett i fondet.

Engelsk: fund unit

fondskostnader

gebyrer knyttet til kjøp, forvaltning og salg av fond

Engelsk: fund fees and charges

forholdstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

Engelsk: life expectancy ratio; age group ratio

forsikrede

den som er forsikret

Engelsk: insured; insured person

forsikringsbevis

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: Ble tidligere kalt polise.

Engelsk: insurance certificate

forsikringsfellesskap

alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.

Engelsk: community of persons insured under the same insurance scheme

forsikringspremie

kortform: premie

prisen på forsikringen 

Engelsk: insurance premium

forsikringstaker

den som har kjøpt en forsikring

Merknad: Ved noen produkter brukes rettighetshaver 

Engelsk: policy holder

forsikringstid

perioden fra en forsikring trer i kraft til den avsluttes 

Engelsk: policy period; insurance term

forsikringstilfelle

synonym: erstatningstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

Engelsk: insured event

fortsettelsesforsikring

privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger

Engelsk: continuation coverage; continuation of cover

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

Engelsk: leaving date

fripolise

bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen 

Engelsk: paid-up policy

garantert avkastning

synonymer: beregningsrente, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: guaranteed return

garantert rente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, grunnlagsrente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: guaranteed rate

garantipensjon

garantert minste alderspensjon fra folketrygden som gis ved lav eller ingen opptjening til inntektspensjon

Merknad 1: Full garantipensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til garantipensjon krever minst tre års trygdetid.

Merknad 2: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få garantipensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: guaranteed minimum pension

gjenkjøpsrett

mulighet til å avslutte en forsikringsavtale og få hele eller deler av oppspart beløp utbetalt

Engelsk: right of surrender

gjenkjøpsverdi

beløp du får utbetalt hvis du avslutter en forsikringsavtale med gjenkjøpsrett før avtalt tid

Engelsk: early surrender value

grunnlagsrente

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, rentegaranti

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: basic interest rate

grunnpensjon

pensjon fra folketrygden som beregnes på grunnlag av trygdetid og er uavhengig av tidligere arbeidsinntekt

Merknad 1: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil få grunnpensjon i den delen som beregnes etter gamle regler.

Merknad 2: full grunnpensjon forutsetter minst 40 års trygdetid (dvs. perioder du har bodd og/eller arbeidet i Norge). Rett til grunnpensjon krever minst 3 år med trygdetid.

Engelsk: basic pension

helsevurdering

vurdering av helseopplysninger kunden har oppgitt som gir grunnlag for å godkjenne eller gi avslag på forsikringen, eventuelt godkjenne med reservasjoner eller pristillegg

Engelsk: health assessment

hovedforfall

dag i året da en pensjons- eller forsikringsavtale utløper eller fornyes

Engelsk: policy anniversary date

hybridpensjonsordning

kortformer: hybridpensjon, hybridordning, hybrid, tjenestepensjon

tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon

Merknad: I lovverket brukes ikke hybridpensjon, men tjenestepensjon.

Engelsk: hybrid pension scheme

indeks

forholdstall som måler verdipapirers utvikling

Merknad: Indeks er i alminnelig språkbruk en målestokk som viser hvordan et hvilket som helst tall utvikler seg (jf. konsumprisindeks)

Engelsk: index

indeksfond

fond som forsøker å gjenspeile en utvalgt referanseindeks, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs

Engelsk: index fund

indeksforvaltning

synonym: passiv forvaltning 

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

Engelsk: passive management

individuell kontrakt

avtale mellom en enkeltperson og en forsikringsleverandør 

Engelsk: individual policy

individuell pensjonsavtale (IPA)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

Engelsk: individual pension scheme (IPA)

individuell pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som gjelder en enkeltperson

Engelsk: individual pension insurance

individuell pensjonssparing (IPS)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel 

Engelsk: individual pension saving (IPS)

innskuddsfond

fond som er øremerket innbetaling til bedriftens  innskuddspensjonsordning

Merknad: Fondet består av ekstrainnbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

Engelsk: contribution fund

innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for innskudds- og hybridpensjon

Engelsk: waiver of contribution

innskuddspensjonsordning

kortform: innskuddspensjon

tjenestepensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon

Engelsk: defined contribution pension scheme

inntektspensjon

pensjon fra folketrygden som er avhengig av pensjonsbeholdningen du har tjent opp

Merknad: Gjelder personer født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: income-related pension

investeringsportefølje

en samling av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer

Engelsk: investment portfolio

investeringsprofil

synonym: pensjonsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

Engelsk: investment profile

investeringsrisiko

synonym: avkastningsrisiko 

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi 

Engelsk: investment risk

investeringsvalg

beslutning om hvordan sparemidler skal plasseres

Engelsk: investment selection

IPA (individuell pensjonsavtale)

ordning for individuell pensjonssparing som ble avviklet i 2006

Merknad:  må ikke forveksles med IPS 

Engelsk: individual pension scheme (IPA)

IPS (individuell pensjonssparing)

ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel 

Engelsk: individual pension saving (IPS)

kapitalforsikring

livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

Engelsk: endowment insurance

kapitalforvaltningskostnad

prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine

Engelsk: management fee

karenstid

ventetid fra forsikringsavtalen blir inngått til den gjelder uten forbehold

Engelsk: qualifying period

knekkpunkt

lønnsgrense hvor satsene for sparing til pensjon endres

Engelsk: breaking point; break point; cut-off point

kollektiv livrente

livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

Engelsk: group annuity

kollektiv pensjonsavtale

pensjonsavtale som omfatter en definert gruppe

Merknad: De fleste kollektive avtaler kjøpes av bedrifter på vegne av medarbeiderne. 

Engelsk: group pension scheme

kollektiv pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som omfatter en definert gruppe 

Engelsk: group pension insurance

kollektiv pensjonsordning

regelverk for pensjonsavtaler som gjelder definerte grupper

Merknad: kan være ytelsespensjon, innskuddspensjon eller hybridpensjon

Engelsk: group pension scheme

kollektivportefølje

portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

Engelsk: collective portfolio

kollektivt investeringsvalg

investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte 

Engelsk: collective investment choice

kombinasjonsfond

verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og rentefond

Engelsk: hybrid fund

kompensasjonsgrad

pensjon målt som andel av lønn

Engelsk: compensation rate

kursreguleringsfond

synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi. 

Engelsk: value adjustment fund

kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.

Engelsk: unrealised gains reserve

levealdersjustering

fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull

Engelsk: life expectancy adjustment

livrente

livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

Engelsk: annuity

livsforsikring

forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet 

Engelsk: life assurance

løpende pensjon

pensjon under utbetaling

Engelsk: current pension payments

medlem

person som er med i en pensjonsordning

Engelsk: member

medlemstid

Tid en ansatt har vært medlem i en tjenestepensjonsordning

Engelsk: Pensionable service

minste pensjonsnivå

minste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler

Merknad: Tidligere kalt minstepensjon.

Engelsk: minimum pension level

minsteavkastning

synonym: rentegaranti, beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: minimum return

naturalytelse

godtgjørelse som mottakeren får i form av annet enn penger

Merknad: for eksempel firmabil, telefon eller avis

Engelsk: payment in kind; benefit in kind

nedtrapping av risiko

gradvis, aldersbetinget reduksjon av aksjeandelen i en spareordning

Engelsk: gradual reduction of risk

nota

faktura

Engelsk: invoice

obligasjonsfond

verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer

Engelsk: bond fund

obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad: Må være ytelses-, innskudds- eller hybridpensjon.

Engelsk: compulsory occupational pension scheme; mandatory occupational pension scheme (OTP)

opphørende alderspensjon

pensjon som utbetales frem til en avtalt alder

Engelsk: fixed-term pension

opphørsalder

avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde

Engelsk: age at which pension terminates

oppreservering

avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt

Engelsk: additional reservation

opptaksalder

øvre eller nedre aldersgrense for å bli meldt inn i en forsikrings- eller pensjonsordning 

Engelsk: age of admission

opptjeningsregler

regler for hvordan sparing til pensjon skal foregå i en pensjonsordning

Engelsk: contribution rules

OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad: Må være ytelses-innskudds- eller hybridpensjon.

Engelsk: compulsory occupational pension scheme; mandatory occupational pension scheme (OTP)

overlevelsesrente

livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt

Merknad: Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset.

Engelsk: survivor benefit; death benefit; reversionary annuity

passiv forvaltning

synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

Engelsk: passive management

pengemarkedsfond

verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer

Engelsk: money market fund

pensjon

regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet

Engelsk: pension

pensjonistenes overskuddsfond

avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad: Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.

Engelsk: pensioners' surplus fund

pensjonsalder

alder når den enkeltes pensjonsutbetaling starter

Engelsk: retirement age

pensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som pensjon

Merknad: avtalen kan være kollektiv (omfatter en definert gruppe) eller individuell (omfatter én person) 

Engelsk: pension scheme

pensjonsbeholdning

opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden  fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: pension portfolio

pensjonsbevis

pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

Engelsk: accrued pension rights certificate

pensjonsdekning

det du har krav på etter pensjonsavtalen

Engelsk: pension cover

pensjonsformue

synonymer: pensjonskapital, pensjonsmidler, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonsforpliktelse

forpliktelse til å utbetale avtalt pensjon

Engelsk: pension liability

pensjonsforsikring

forsikring som sikrer månedlig pensjonsutbetaling over flere år 

Engelsk: pension insurance

pensjonsgivende inntekt

lønn som gir opptjening av pensjon 

Engelsk: pensionable income

pensjonsgivende tjenestetid

ansettelsestid som gir opptjening av pensjon 

Engelsk: pensionable service

pensjonsgrunnlag

lønn som pensjon skal beregnes ut fra 

Engelsk: pension-qualifying income

pensjonsinnskudd

den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.

Engelsk: pension contribution

pensjonskapital

synonymer: pensjonsmidler, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonskapitalbevis

pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i

Engelsk: pension capital certificate; statement of pension assets

pensjonskasse

leverandør som forvalter én eller flere kollektive pensjonsordninger på vegne av private eller offentlige virksomheter eller kommuner

Engelsk: pension fund

pensjonsmidler

synonymer: pensjonskapital, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonsnivå

pensjon beregnet i prosent av tidligere inntekt

Merknad: Brukes vanligvis om ytelsespensjon

Engelsk: pension level

pensjonsordning

pensjonsavtale kjøpt av en bedrift på vegne av medarbeiderne

Merknad: Omfatter alderspensjon og eventuelt etterlattepensjon, barnepensjon og/eller uførepensjon.

Engelsk: pension scheme

pensjonspoeng

faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon 

Engelsk: pension points

pensjonspremie

prisen på pensjonsforsikringen

Engelsk: pension premium

pensjonsprofil

synonym: investeringsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

Engelsk: pension profile

pensjonsreguleringsfond

penger som er satt av til å dekke årlig regulering av pensjoner som er under utbetaling

Engelsk: pension adjustment fund

pensjonsrettighet

rett til pensjon fra en pensjonsavtale

Engelsk: pension entitlement

pensjonstillegg

tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

Engelsk: pension supplement

pensjonsytelse

utbetaling fra en pensjonsordning

Engelsk: pension benefit

personalforsikring

kollektiv forsikring betalt av arbeidsgiver

Merknad: gjelder ikke pensjon 

Engelsk: employer's liability insurance

polise

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: gammel betegnelse, kalles i dag for forsikringsbevis

Engelsk: policy; insurance policy

portefølje

samling av verdipapirer

Engelsk: portfolio

premiefond

fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

Engelsk: premium fund

premiefritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon

Engelsk: waiver of premium

premiereserve

penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger

Engelsk: premium reserve

premievarsel

faktura for en forsikring  

Engelsk: premium notice

reallokering

ny fordeling

Merknad: Se også allokering

Engelsk: reallocation

referanseindeks

verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot 

Engelsk: benchmark index; reference index

regress

rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp

Engelsk: recourse; legal remedy

rentefond

fond som plasserer penger i verdipapirer som gir renteavkastning

Merknad: rentefondene er enten pengemarkedsfond eller obligasjonsfond  

Engelsk: bond fund

rentegaranti

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: interest rate guarantee; rate for the guaranteed element of the pension

restpensjon

pensjon som spares til senere når alderspensjon fra folketrygden tas ut gradert

Engelsk: deferred pension

risikoaversjon

motvilje mot å ta risiko 

Engelsk: risk aversion

risikodekning

synonymer: risikopensjon, risikoforsikring

tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk cover

risikoforsikring

synonymer: tilleggsdekning, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk insurance

risikokostnader

prisen for å administrere risikodekning

Engelsk: supplementary risk surcharge

risikopensjon

synonymer: risikodekning, risikoforsikring

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk pension

risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

Engelsk: insurance risk premium

risikopris

synonym: risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

Engelsk: insurance risk premium

risikoreduserende tiltak

Endringer i kapitalforvaltningen for å skape større forutsigbarhet om pensjonsutbetalingen

Engelsk: Risk-reducing measures

risikovirkning

positiv eller negativ konsekvens av et fondsvalg 

Engelsk: risk consequence 

risikovurdering

vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning

Engelsk: risk assessment

risikoytelse

synonym: risikodekning

Engelsk: supplementary risk benefit

samordning

fordeling av samlet pensjon mellom folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger

Merknad: Pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven.

Engelsk: coordination

seleksjonsfradrag

gebyr som leverandøren kan ta hvis kunden tar ut pensjon tidligere enn forutsatt eller flytter til ny leverandør 

Merknad: Ved tidlig uttak kalles fradraget også standardfradrag.

Engelsk: early exit pension charge

sluttpoengtall

gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene, eller gjennomsnittet av alle pensjonspoengene hvis det er mindre enn 20 

Merknad: Gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og sluttpoengtallet inngår i den delen som beregnes etter gamle regler. 

Engelsk: final pension score

sparepremie

sparedelen av en pensjonsforsikring eller livrente

Engelsk: savings premium; premium not absorbed by the risk

spareprofil

synonym: investeringsprofil, pensjonsprofil 

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller   andre rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

Engelsk: savings profile

sparesaldo

synonymer: pensjonskapital, pensjonsmidler, pensjonsformue

penger spart opp i en pensjonsordning 

Engelsk: pension savings balance

særaldersgrense

stillingsbestemt aldersgrense i enkelte yrker        

Merknad: gjelder yrker der det blir stilt særlige krav til fysiske og psykiske egenskaper

Engelsk: job-specific retirement age

tilflyttede midler

pengene som følger med en forsikringsavtale når den flyttes fra en leverandør til en annen

Engelsk: transferred assets

tilleggsavsetninger

penger som settes til side for å sikre garantert avkastning på kundens pensjonsmidler 

Engelsk: additional provisioning

tilleggsdekning

synonymer: risikoforsikring, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk cover

tilleggspensjon

pensjon fra folketrygden som er tjent opp gjennom inntektsgivende arbeid

Merknad 1: gjelder personer født i 1962 eller tidligere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og vil kunne få tilleggspensjon i den delen som beregnes etter gamle regler. 

Merknad 2: Full tilleggspensjon forutsetter minst 40 år med pensjonspoeng (dvs. år med inntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp). Rett til tilleggspensjon krever minst 3 år med pensjonspoeng.

Engelsk: supplementary pension

tjenestepensjonsordning

kortform: tjenestepensjon

ordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte

Merknad: Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridpensjon.

Engelsk: occupational pension scheme

uføreforsikring

forsikring som gir utbetaling ved varig arbeidsuførhet av et visst omfang

Merknad: Utbetales enten som et engangsbeløp eller som pensjon.

Engelsk: disability insurance

uførekapital

forsikring som gir engangsutbetaling dersom forsikrede blir varig arbeidsufør

Engelsk: single payment permanent disability benefit

uførepensjon

pensjon som utbetales ved uførhet

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller uføreforsikring.

Engelsk: disability pension

uttaksalder

forsikringstakers alder når uttak av alderspensjon starter

Engelsk: pension claiming age; pension drawing age

verdipapirfond

kollektiv investeringsportefølje der sparere og investorer kan kjøpe andeler

Merknad: Kan deles inn i aksjefond, rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) og kombinasjonsfond (aksjer og rentepapirer)

Engelsk: securities fund

ytelse

utbetaling fra en forsikrings- eller pensjonsordning

Engelsk: payment; benefit

ytelsesnivå

størrelsen på pensjonen

Merknad: Normalt beregnet som prosent av sluttlønn.

Engelsk: pension amount

ytelsespensjonsordning

kortform: ytelsespensjon

tjenestepensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn

Engelsk: defined benefit pension scheme