Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

reallokering

ny fordeling

Merknad: Se også allokering

Engelsk: reallocation

referanseindeks

verdipapirindeks som et fond velger å måle seg mot 

Engelsk: benchmark index; reference index

regress

rettslig adgang for et forsikringsselskap til å kreve tilbake et utbetalt beløp

Engelsk: recourse; legal remedy

rentefond

fond som plasserer penger i verdipapirer som gir renteavkastning

Merknad: rentefondene er enten pengemarkedsfond eller obligasjonsfond  

Engelsk: bond fund

rentegaranti

synonymer: beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

Engelsk: interest rate guarantee; rate for the guaranteed element of the pension

restpensjon

pensjon som spares til senere når alderspensjon fra folketrygden tas ut gradert

Engelsk: deferred pension

risikoaversjon

motvilje mot å ta risiko 

Engelsk: risk aversion

risikodekning

synonymer: risikopensjon, risikoforsikring

tilleggsforsikring til en alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk cover

risikoforsikring

synonymer: tilleggsdekning, risikodekning

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk insurance

risikokostnader

prisen for å administrere risikodekning

Engelsk: supplementary risk surcharge

risikopensjon

synonymer: risikodekning, risikoforsikring

tilleggsforsikring til alderspensjonsavtale som gir utbetaling ved uførhet og/eller død

Engelsk: supplementary risk pension

risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

Engelsk: insurance risk premium

risikopris

synonym: risikopremie

prisen et forsikringsselskap tar for å forsikre en risiko 

Engelsk: insurance risk premium

risikoreduserende tiltak

Endringer i kapitalforvaltningen for å skape større forutsigbarhet om pensjonsutbetalingen

Engelsk: Risk-reducing measures

risikovirkning

positiv eller negativ konsekvens av et fondsvalg 

Engelsk: risk consequence 

risikovurdering

vurdering av sannsynligheten for at det skjer noe med den forsikrede som gir rett til erstatning

Engelsk: risk assessment

risikoytelse

synonym: risikodekning

Engelsk: supplementary risk benefit