Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

passiv forvaltning

synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

Engelsk: passive management

pengemarkedsfond

verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer

Engelsk: money market fund

pensjon

regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet

Engelsk: pension

pensjonistenes overskuddsfond

avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad: Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.

Engelsk: pensioners' surplus fund

pensjonsalder

alder når den enkeltes pensjonsutbetaling starter

Engelsk: retirement age

pensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som pensjon

Merknad: avtalen kan være kollektiv (omfatter en definert gruppe) eller individuell (omfatter én person) 

Engelsk: pension scheme

pensjonsbeholdning

opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden  fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

Engelsk: pension portfolio

pensjonsbevis

pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

Engelsk: accrued pension rights certificate

pensjonsdekning

det du har krav på etter pensjonsavtalen

Engelsk: pension cover

pensjonsformue

synonymer: pensjonskapital, pensjonsmidler, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonsforpliktelse

forpliktelse til å utbetale avtalt pensjon

Engelsk: pension liability

pensjonsforsikring

forsikring som sikrer månedlig pensjonsutbetaling over flere år 

Engelsk: pension insurance

pensjonsgivende inntekt

lønn som gir opptjening av pensjon 

Engelsk: pensionable income

pensjonsgivende tjenestetid

ansettelsestid som gir opptjening av pensjon 

Engelsk: pensionable service

pensjonsgrunnlag

lønn som pensjon skal beregnes ut fra 

Engelsk: pension-qualifying income

pensjonsinnskudd

den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.

Engelsk: pension contribution

pensjonskapital

synonymer: pensjonsmidler, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonskapitalbevis

pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i

Engelsk: pension capital certificate; statement of pension assets

pensjonskasse

leverandør som forvalter én eller flere kollektive pensjonsordninger på vegne av private eller offentlige virksomheter eller kommuner

Engelsk: pension fund

pensjonsmidler

synonymer: pensjonskapital, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

Engelsk: pension assets

pensjonsnivå

pensjon beregnet i prosent av tidligere inntekt

Merknad: Brukes vanligvis om ytelsespensjon

Engelsk: pension level

pensjonsordning

pensjonsavtale kjøpt av en bedrift på vegne av medarbeiderne

Merknad: Omfatter alderspensjon og eventuelt etterlattepensjon, barnepensjon og/eller uførepensjon.

Engelsk: pension scheme

pensjonspoeng

faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon 

Engelsk: pension points

pensjonspremie

prisen på pensjonsforsikringen

Engelsk: pension premium

pensjonsprofil

synonym: investeringsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

Engelsk: pension profile

pensjonsreguleringsfond

penger som er satt av til å dekke årlig regulering av pensjoner som er under utbetaling

Engelsk: pension adjustment fund

pensjonsrettighet

rett til pensjon fra en pensjonsavtale

Engelsk: pension entitlement

pensjonstillegg

tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

Engelsk: pension supplement

pensjonsytelse

utbetaling fra en pensjonsordning

Engelsk: pension benefit

personalforsikring

kollektiv forsikring betalt av arbeidsgiver

Merknad: gjelder ikke pensjon 

Engelsk: employer's liability insurance

polise

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: gammel betegnelse, kalles i dag for forsikringsbevis

Engelsk: policy; insurance policy

portefølje

samling av verdipapirer

Engelsk: portfolio

premiefond

fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

Engelsk: premium fund

premiefritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon

Engelsk: waiver of premium

premiereserve

penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger

Engelsk: premium reserve

premievarsel

faktura for en forsikring  

Engelsk: premium notice