Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

passiv forvaltning

synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

pengemarkedsfond

verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer

pensjon

regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet

pensjonistenes overskuddsfond

avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad: Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.

pensjonsalder

alder når den enkeltes pensjonsutbetaling starter

pensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som pensjon

Merknad: avtalen kan være kollektiv (omfatter en definert gruppe) eller individuell (omfatter én person) 

pensjonsbeholdning

opptjente pensjonsrettigheter i folketrygden  fra pensjonsgivende inntekt og annet som gir rett til alderspensjon i form av inntektspensjon

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

pensjonsbevis

pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonsdekning

det du har krav på etter pensjonsavtalen

pensjonsformue

synonymer: pensjonskapital, pensjonsmidler, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

pensjonsforpliktelse

forpliktelse til å utbetale avtalt pensjon

pensjonsforsikring

forsikring som sikrer månedlig pensjonsutbetaling over flere år 

pensjonsgivende inntekt

lønn som gir opptjening av pensjon 

pensjonsgivende tjenestetid

ansettelsestid som gir opptjening av pensjon 

pensjonsgrunnlag

lønn som pensjon skal beregnes ut fra 

pensjonsinnskudd

den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.

pensjonskapital

synonymer: pensjonsmidler, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

pensjonskapitalbevis

pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonskasse

leverandør som forvalter én eller flere kollektive pensjonsordninger på vegne av private eller offentlige virksomheter eller kommuner

pensjonsmidler

synonymer: pensjonskapital, pensjonsformue, sparesaldo

penger spart opp i en pensjonsordning

pensjonsnivå

pensjon beregnet i prosent av tidligere inntekt

Merknad: Brukes vanligvis om ytelsespensjon

pensjonsordning

pensjonsavtale kjøpt av en bedrift på vegne av medarbeiderne

Merknad: Omfatter alderspensjon og eventuelt etterlattepensjon, barnepensjon og/eller uførepensjon.

pensjonspoeng

faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon 

pensjonspremie

prisen på pensjonsforsikringen

pensjonsprofil

synonym: investeringsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

pensjonsreguleringsfond

penger som er satt av til å dekke årlig regulering av pensjoner som er under utbetaling

pensjonsrettighet

rett til pensjon fra en pensjonsavtale

pensjonstillegg

tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

pensjonsytelse

utbetaling fra en pensjonsordning

personalforsikring

kollektiv forsikring betalt av arbeidsgiver

Merknad: gjelder ikke pensjon 

polise

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: gammel betegnelse, kalles i dag for forsikringsbevis

portefølje

samling av verdipapirer

premiefond

fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

premiefritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon

premiereserve

penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger

premievarsel

faktura for en forsikring