passiv forvaltning

synonym: indeksforvaltning

forvaltningsmetode der målet er å oppnå omtrent samme avkastning som en fastsatt indeks 

pengemarkedsfond

verdipapirfond hvor andelseiernes kapital investeres i kortsiktige rentepapirer

pensjon

regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet

pensjonistenes overskuddsfond

avkastningsoverskudd som brukes til å øke pensjoner under utbetaling

Merknad: Gjelder ytelsespensjon og kollektiv livrente.

pensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som pensjon

Merknad: avtalen kan være kollektiv (omfatter en definert gruppe) eller individuell (omfatter én person) 

pensjonsbeholdning

oppspart alderspensjon i folketrygden 

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-62 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler.

pensjonsbevis

pensjonsrettighet fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonsformue

synonym: pensjonskapital

verdien av pengene som er spart til pensjon

pensjonsinnskudd

den delen av innbetalingen til en pensjonsordning som skal gå til alderspensjon

Merknad: Omfatter ikke kostnader og pris for risiko.

pensjonskapital

verdien av pengene som er spart til pensjon

pensjonskapitalbevis

pensjonsrettighet fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i

pensjonsmidler

penger spart opp i en pensjonsordning

pensjonsnivå

pensjon beregnet i prosent av tidligere inntekt

Merknad: Brukes vanligvis om ytelsespensjon

pensjonsordning

pensjonsforsikringer kjøpt av bedrifter til fordel for medarbeiderne

Merknad: omfatter alderspensjon og eventuelt etterlattepensjon, barnepensjon og/eller uførepensjon

pensjonsprofil

synonym: investeringsprofil, spareprofil

sammensetningen av aksjer, obligasjoner og/eller rentepapirer i en investeringsportefølje, etter ønsket grad av risiko

pensjonsrettighet

rett til pensjon fra en pensjonsavtale

pensjonstillegg

tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.

personalforsikring

kollektiv forsikring betalt av arbeidsgiver

Merknad: gjelder ikke pensjon 

portefølje

samling av verdipapirer

premiefond

fond som tilhører den enkelte bedrifts ytelses- eller hybridpensjonsordning

Merknad: fondet består av innbetalinger, avkastning og av midler etter medlemmer som har sluttet før 12 måneders medlemskap. 

premiefritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør

Merknad: Gjelder for ytelsespensjon

premiereserve

penger som er satt av for å sikre fremtidige utbetalinger

premievarsel

faktura for en forsikring