Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

obligasjonsfond

verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i både kortsiktige og langsiktige rentepapirer

obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad: Må være ytelses-, innskudds- eller hybridpensjon.

opphørende alderspensjon

pensjon som utbetales frem til en avtalt alder

opphørsalder

avtalt alder da en utbetaling skal stoppe eller en forsikring skal slutte å gjelde

oppreservering

avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt

opptaksalder

øvre eller nedre aldersgrense for å bli meldt inn i en forsikrings- eller pensjonsordning 

opptjeningsregler

regler for hvordan sparing til pensjon skal foregå i en pensjonsordning

OTP (obligatorisk tjenestepensjon)

tjenestepensjon som bedrifter er pålagt å ha, og som oppfyller lovbestemte minstekrav

Merknad: Må være ytelses-innskudds- eller hybridpensjon.

overlevelsesrente

livsforsikring som ved forsikredes død gir utbetaling til den eller de som forsikringstaker har utpekt

Merknad: Utbetalingen kan være livsvarig eller tidsbegrenset.