medlem

person som er med i en pensjonsordning

minste pensjonsnivå

minste nivå på alderspensjon fra folketrygden etter gamle opptjeningsregler

Merknad: tidligere kalt minstepensjon

minsteavkastning

synonym: rentegaranti, beregningsrente, garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

minstepensjon

garantert minste alderspensjon fra folketrygden   

Merknad: termen er ikke lenger i bruk. Den ble i 2011 erstattet av ”minste pensjonsnivå”