levealdersjustering

fastsettelse av årlig pensjon basert på forventet levealder for ett bestemt årskull

livrente

livsforsikring som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

livsforsikring

forsikring som gir utbetaling ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet

Merknad: Brukes også som betegnelse på livsforsikringsselskapenes virksomhet 

løpende pensjon

pensjon under utbetaling