Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

kapitalforsikring

livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

kapitalforvaltningskostnad

prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine

karenstid

ventetid fra forsikringsavtalen blir inngått til den gjelder uten forbehold

knekkpunkt

lønnsgrense hvor satsene for sparing til pensjon endres

kollektiv livrente

livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

kollektiv pensjonsavtale

pensjonsavtale som omfatter en definert gruppe

Merknad: De fleste kollektive avtaler kjøpes av bedrifter på vegne av medarbeiderne. 

kollektiv pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som omfatter en definert gruppe 

kollektiv pensjonsordning

regelverk for pensjonsavtaler som gjelder definerte grupper

Merknad: kan være ytelsespensjon, innskuddspensjon eller hybridpensjon

kollektivportefølje

portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

kollektivt investeringsvalg

investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte 

kombinasjonsfond

verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og rentefond

kompensasjonsgrad

pensjon målt som andel av lønn

kursreguleringsfond

synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi. 

kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.