Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

kapitalforsikring

livsforsikring som ved definerte hendelser normalt gir en engangsutbetaling

Engelsk: endowment insurance

kapitalforvaltningskostnad

prisen pensjonsleverandøren tar for å forvalte pensjonsmidlene dine

Engelsk: management fee

karenstid

ventetid fra forsikringsavtalen blir inngått til den gjelder uten forbehold

Engelsk: qualifying period

knekkpunkt

lønnsgrense hvor satsene for sparing til pensjon endres

Engelsk: breaking point; break point; cut-off point

kollektiv livrente

livsforsikring som gjelder en definert gruppe og som gir rett til løpende utbetaling i et avtalt tidsrom

Engelsk: group annuity

kollektiv pensjonsavtale

pensjonsavtale som omfatter en definert gruppe

Merknad: De fleste kollektive avtaler kjøpes av bedrifter på vegne av medarbeiderne. 

Engelsk: group pension scheme

kollektiv pensjonsforsikring

pensjonsforsikring som omfatter en definert gruppe 

Engelsk: group pension insurance

kollektiv pensjonsordning

regelverk for pensjonsavtaler som gjelder definerte grupper

Merknad: kan være ytelsespensjon, innskuddspensjon eller hybridpensjon

Engelsk: group pension scheme

kollektivportefølje

portefølje hvor sparemidlene til forsikringer med garantert avkastning forvaltes

Merknad: Leverandøren bestemmer sammensetningen av porteføljen

Engelsk: collective portfolio

kollektivt investeringsvalg

investeringsvalg som bedriften tar på vegne av sine ansatte 

Engelsk: collective investment choice

kombinasjonsfond

verdipapirfond som er sammensatt av aksjefond og rentefond

Engelsk: hybrid fund

kompensasjonsgrad

pensjon målt som andel av lønn

Engelsk: compensation rate

kursreguleringsfond

synonym: kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi. 

Engelsk: value adjustment fund

kursreserve

urealisert gevinst i kollektivporteføljen som du kan ha rett til en andel av hvis du flytter forsikringen

Merknad: Urealisert gevinst skyldes at markedsverdi er høyere enn anskaffelsesverdi.

Engelsk: unrealised gains reserve