folketrygden

offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

Merknad: Mesteparten av folketrygden administreres av Nav.

fondskostnader

gebyrer knyttet til kjøp, forvaltning og salg av fond

forholdstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

forsikringsfellesskap

alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.

forsikringspremie

kortform: premie

prisen på forsikringen 

forsikringstaker

den som eier en forsikring

Merknad: Ved noen produkter brukes rettighetshaver 

forsikringstilfelle

synonym: erstatningstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

 

fortsettelsesforsikring

privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

fripolise

bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen