Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

folketrygden

offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge

folketrygdens grunnbeløp (G)

beløp som benyttes ved beregning av folketrygdens pensjoner og andre rettigheter, og som blir justert hvert år

fond

kortform av verdipapirfond 

fondsandel

enhet for oppdeling av et fond

Merknad: Hver andel gir lik rett i fondet.

fondskostnader

gebyrer knyttet til kjøp, forvaltning og salg av fond

forholdstall

tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i perioden 1943 -1953

Merknad 1: Når du starter uttak av pensjon, vil forholdstallet i hovedsak gjenspeile forventet gjenstående levealder for ditt årskull.

Merknad 2: For personer født mellom 1954 og1962 skjer levealdersjusteringen gjennom en kombinasjon av forholdstall og delingstall.

forsikrede

den som er forsikret

forsikringsbevis

skriftlig dokumentasjon av hovedpunktene i forsikringsavtalen

Merknad: Ble tidligere kalt polise.

forsikringsfellesskap

alle personer med samme forsikring i et forsikringsselskap

Merknad: Brukes også om summen av kapital som er innbetalt for alle medlemmer med samme forsikring i et forsikringsselskap.

forsikringspremie

kortform: premie

prisen på forsikringen 

forsikringstaker

den som har kjøpt en forsikring

Merknad: Ved noen produkter brukes rettighetshaver 

forsikringstid

perioden fra en forsikring trer i kraft til den avsluttes 

forsikringstilfelle

synonym: erstatningstilfelle

situasjon som oppfyller betingelsene for å få erstatning

 

fortsettelsesforsikring

privat forsikring som er videreført fra en kollektiv forsikring uten krav om nye helseopplysninger

fratredelsesdato

siste ansettelsesdag for en medarbeider som slutter i en bedrift

fripolise

bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen