Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

barnepensjon

pensjon som barn får dersom forsørger dør

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.

begunstige

beslutte hvem forsikringssummen skal utbetales til

begunstigelse

kundens beslutning om hvem forsikringssummen skal utbetales til

begunstiget

person som forsikringssummen skal utbetales til

beregningsrente

synonymer: garantert avkastning, garantert rente, grunnlagsrente, rentegaranti.

rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon

betalingsfritak

synonymer: premiefritak  og innskuddsfritak

obligatorisk tilleggsforsikring der forsikringsselskapet overtar bedriftens innbetaling til pensjonsavtalen for en ansatt som blir arbeidsufør