Pensjonsordliste

Gå til hovedinnhold

administrasjonsreserve

penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger  

Engelsk: administration reserve

AFP - offentlig sektor

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelskcontractual early retirement pension scheme (AFP) in the public sector

AFP - privat sektor

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual retirement pension scheme (AFP) in the private sector

aksjefond

verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet

Engelsk: equity fund

aksjeindeks

indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid

Engelsk: share index

aktiv forvaltning

forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå

Engelsk: active management

aktiv risiko

risiko i aktivt forvaltede fond som skyldes at referanseindeks ikke følges

Engelsk: active risk

alderspensjon

pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

Engelsk: retirement pension

alderspensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som alderspensjon

Engelsk: retirement pension scheme

allokering

fordeling

Merknad: Brukes ofte for å beskrive hvordan fond fordeler pengene sine mellom ulike investeringer 

Engelsk: allocation

anskaffelsesverdi

kjøpsverdi

Engelsk: acquisition value

arbeidsdyktighetserklæring

skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig 

Engelsk: fitness for work certificate

assurandør

forsikringsselger

Engelsk: assurer; insurer; insurance company

avbruddsverdi

verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid

Engelsk: surrender value; cancellation value

avgangsføre

avslutte 

Merknad: Brukes når medarbeidere som slutter tas ut av bedriftens forsikringsavtale eller når en forsikring eller avtale blir avsluttet.

Engelsk: terminate

avkastning

gevinst eller tap på en investering

Engelsk: return

avkastningsrisiko

synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi

Engelsk: revenue risk; return risk

avkorting

redusert utbetaling

Engelsk: reduced benefit

avsetning

penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser

Engelsk: provision

avtalefestet pensjon - offentlig sektor

kortform: AFP

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual early retirement pension scheme (AFP) in the public sector

avtalefestet pensjon - privat sektor

kortform: AFP

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

Engelsk: contractual retirement pension scheme (AFP) in the private sector