Ordliste

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

administrasjonsreserve

penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjon av pensjonsordninger  

AFP - offentlig sektor

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

AFP - privat sektor

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav

aksjefond

verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet

aksjeindeks

indeks for å måle utviklingen i et utvalg aksjer over tid

aktiv forvaltning

forvaltningsmetode der forvalterne til enhver tid velger de verdipapirer som de tror vil gi best avkastning ut fra valgt risikonivå

aktiv risiko

risiko i aktivt forvaltede fond som skyldes at referanseindeks ikke følges

alderspensjon

pensjon som utbetales fra en avtalt alder

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.

alderspensjonsavtale

forsikringsavtale der oppspart beløp skal utbetales som alderspensjon

allokering

fordeling

Merknad: Brukes ofte for å beskrive hvordan fond fordeler pengene sine mellom ulike investeringer 

anskaffelsesverdi

kjøpsverdi

arbeidsdyktighetserklæring

skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver på at en ansatt er fullt arbeidsdyktig 

assurandør

forsikringsselger

avbruddsverdi

verdien av en forsikringsavtale som avsluttes før avtalt tid

avgangsføre

avslutte 

Merknad: Brukes når medarbeidere som slutter tas ut av bedriftens forsikringsavtale eller når en forsikring eller avtale blir avsluttet

avkastning

gevinst eller tap på en investering

avkastningsrisiko

synonym: investeringsrisiko

muligheten for at pengene som er investert, synker eller øker i verdi

  

avkorting

redusert utbetaling

avsetning

penger som leverandøren har satt til side for å dekke sine forpliktelser

avtalefestet pensjon - offentlig sektor

kortform: AFP

tidligpensjon som utbetales mellom 62 og 67 år til ansatte som oppfyller bestemte krav

avtalefestet pensjon - privat sektor

kortform: AFP

en ekstrapensjon i bedrifter som deltar i AFP-ordningen, og som utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav