Mandat for fagutvalg klima

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mandat for fagutvalg klima

Fastsatt av Bransjestyre risiko og skade (BRS).

1. Oppnevning

Fagutvalg klima oppnevnes av Bransjestyre risiko og skade. Medlemmene oppnevnes for en periode på 2 år ad gangen, og kan gjenoppnevnes. Leder oppnevnes særskilt og for en periode på 2 år ad gangen, og kan gjenoppnevnes.

2. Organisasjon

Fagutvalg klima inngår i Finans Norges samlede utvalgsstruktur. Det vises i den sammenheng til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014. Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

Administrasjonen er sekretariat for fagutvalget.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Fagutvalg klima er rådgivende utvalg for Bransjestyre risiko og skade og administrasjonen i spørsmål knyttet til bransjens klimaarbeid.

Fagutvalget skal ha særlig fokus på følgende områder i klimaarbeidet:

  • følge opp vedtatt klimastrategi i BRS og Finans Norge
  • være et rådgivende faglig organ for administrasjonen og BRS på klimaområdet
  • arbeide fram tiltak eller prosjekter som kan synliggjøre forsikringsnæringens rolle på klimaområde
  •  delta ved behov i dialog med relevante myndigheter og andre aktører vedrørende temaer innen klimaarbeidet
  •  vurdere og innstille til BRS på etablering av  samarbeid med eksterne alliansepartnere
  •  vurdere og innstille til BRS på opprettelse av ad hoc undergrupper
  • aktiviteter og tiltak som gir konkrete resultater

Utvalget og utvalgets medlemmer forutsettes for øvrig også å kunne fungere som støtte og ressurs for Finans Norge ved behov når det gjelder faglige spørsmål i forbindelse med klimautfordringer.

4. Sammensetning

Fagutvalg klima bør i utgangspunktet bestå av sentrale kompetansepersoner innen risikoforståelse med kunnskap, forståelse og interesse om hva klimaendringen innebærer av endret risiko og mulighetsbilde.

Fagutvalget kan ha inntil 8 medlemmer (leder inkludert).

Medlemmene kan møte ved stand-in ved forfall, og i særlige tilfeller kan de også stille med suppleanter på enkeltsaker.