Mandat for Juridisk hovedutvalg (JHU)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mandat for Juridisk hovedutvalg (JHU)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015.

1. Oppnevning

Juridisk hovedutvalg (JHU) er ett av fire bransjestyrer og to hovedutvalg som oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014,
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014.

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

JHU er rådgivende organ for hovedstyret, bransjestyrene og administrasjonen i spørsmål av juridisk og rettspolitisk karakter. JHU skal særlig behandle spørsmål som har betydning for et større antall medlemsbedrifter og innenfor flere bransjeområder (bank, livsforsikring, skadeforsikring).

Viktige temaområder for JHU er:

  • de rettslige rammebetingelsene for finansforetakene: institusjonslovgivning og tilsyn,
  • den norske tilpasningen til EU-regelregelverket på finansområdet,
  • foretaks- og konsernmessige spørsmål knyttet til aksjeselskapslovgivningen mv.,
  • forbrukerspørsmål og spørsmål knyttet til finansbedriftenes tillit i markedet og god forretningsskikk,
  • virksomheten i Finansklagenemnda, herunder råd om oppnevninger til nemndene,
  • andre retts- og klageprosesser av generell interesser for finansnæringen,
  • konkurranserettslige spørsmål på finansområdet,
  • personvernspørsmål.

4. Oppgaver knyttet til fagutvalgene i Finans Norge

JHU skal holde seg godt orientert om arbeidet i Fagutvalg Økonomisk kriminalitet og gi sine vurderinger ved fastsetting av mandat og oppnevninger til dette utvalget. JHU kan gi råd med sikte på at utvalget arbeider på hensiktsmessig måte og at arbeidet konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk særlig viktige.

Administrasjonen kan også forelegge JHU spørsmål om arbeidsopplegg, oppnevninger og prioriteringer for andre fagutvalg i Finans Norge som har typisk juridiske oppgaver.

5. JHUs sammensetning og arbeidsmåte

JHU skal ha inntil 12 medlemmer som oppnevnes av hovedstyret for to år av gangen. Som medlemmer oppnevnes juridiske ledere i medlemsforetakene/medlemskonsernene som er sentralt plassert i forhold til foretakets/konsernets ledelse og foretakets/konsernets juridiske miljø.

Vervet som medlem av JHU er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i vedkommende foretak/konsern. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i retningslinjer for utvalgsarbeidet kap. 6. Fordi JHU er sammensatt av sentralt plasserte medarbeidere i foretak, konsern og grupperinger fra alle bransjeområder, forventes det at JHUs medlemmer legger særlig vekt på å bidra til god kontakt og informasjonsflyt mellom eget foretak/konsern og Finans Norge, og at de ved behov bidrar til å avklare og samordne eget foretaks/konserns holdninger i aktuelle saker, også når disse strekker seg ut over JHUs primære ansvarsområde.

Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det særlig til retningslinjenes kap. 7.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for JHU. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med hovedutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om JHUs virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i hovedutvalget.