Mandat for Bransjestyre risiko og skade (BRS)

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mandat for Bransjestyre risiko og skade (BRS)

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015.

1. Oppnevning

Bransjestyre risiko og skade (BRS) er ett av fire bransjestyrer som oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014,
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014.

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Gjennom drøftelse i vedkommende bransjestyre sørger administrasjonen for utarbeidelse og forankring av Finans Norges holdninger og eventuell beslutning om posisjoner i næringspolitiske spørsmål. Gjelder det saker av særlig stor næringspolitisk rekkevidde eller stor prinsipiell betydning, skal holdningene/posisjonene forankres i hovedstyret på hensiktsmessig måte.

BRSs ansvarsområde dekker alle sider av Finans Norges næringspolitiske virksomhet på risiko- og skadeforsikringsområdet.  Dette omfatter blant annet:

  • Virksomhetsregulering, herunder kapital- og solvenskrav,
  • produkt- og avtaleregulering,
  • forbrukerpolitiske spørsmål på risiko- og skadeforsikringsområdet.

BRS er beslutningsorgan for bransjenormer og bransjeavtaler på skadeforsikringsområdet.

Gjelder det saker som har bransjeoverskridende betydning eller særlig næringspolitisk rekkevidde for øvrig, skal vedtakelsen skje i hovedstyret. Alternativt kan bransjenormer og bransjeavtaler som kun gjelder bransjeoverskridende for BLP og BRS sine områder, besluttes i begge disse bransjestyrene. 

BRS er beslutningsorgan for kjøp av skadeforebyggende prosjekter som finansieres direkte fra skadeforsikringsforetakene og ikke inngår i budsjettene for Finans Norge og FNO Servicekontor.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen på skadeforsikringsområdet

Bransjestyret skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur på skadeforsikringsområdet, og at Finans Norges retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

Bransjestyret har innenfor eget bransjesområde ansvaret for: 

  • oppnevninger av faste fagutvalg og tidsbegrensende arbeids- og referansegrupper,
  • at det oppstilles tydelige mål og rammer for det enkelte utvalgs arbeid, og at arbeidet konsentreres om fellesoppgaver for næringen som er definert som næringspolitisk særlig viktige, at arbeidet i det enkelte utvalg organiseres på en måte som sikrer effektiv ressursutnytting både i de deltakende selskapene og Finans Norge,
  • at aktivitetene i alle utvalgene undergis årlig evaluering i hht. retningslinjenes kap. 8 og at utvalg som det ikke lenger er samme behov for, blir vurdert avviklet.

I saker som behandles i fagutvalg eller arbeids- og referansegrupper, skal det sørges for at næringspolitiske standpunkter forankres i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), og at vedtakelse av bransjesnormer og bransjesavtaler mv. skjer i bransjestyret (eventuelt hovedstyret), jfr. pkt. 3 foran. Bransjestyret kan delegere beslutningsmyndighet til fagutvalg innenfor definerte rammer, for eksempel når det gjelder nødvendige oppdateringer av vedtatte normer og avtaler. 

5. BRSs sammensetning og arbeidsmåte

Bransjestyrene i Finans Norge skal ha fra åtte til ti medlemmer som oppnevnes av hovedstyret for to år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn ti. Bransjestyrets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer av BRS oppnevnes ledere i medlemsforetak eller medlemskonsern som er aktive på skadeforsikringsområdet.

Vervet som medlem av bransjestyret er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i vedkommende selskap. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet kap. 6, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv. Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det særlig til retningslinjenes kap. 7.

6. Sekretariatet

Administrerende direktør utpeker sekretariat for bransjestyrene. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med bransjestyrets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om bransjestyrets virksomhet på medlemsnett og ellers sette i verk tiltak som ivaretar prinsippet om åpenhet overfor medlemsforetak som ikke har plass i bransjestyret.