Mandat for hovedutvalg arbeidsgiver

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Mandat for hovedutvalg arbeidsgiver

Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 12.03.2015.

1. Oppnevning 

Hovedutvalg arbeidsgiver er ett av fire bransjestyrer og to hovedutvalg som oppnevnes av hovedstyret og inngår i Finans Norges øverste utvalgsstruktur. Det vises til:

  • Modell for den samlede utvalgsstrukturen i Finans Norge, fastsatt av hovedstyret 30.01.2014,
  • Retningslinjer for utvalgsarbeidet, fastsatt av hovedstyret 13.11.2014.

2. Organisasjon

Administrasjonen skal være bindeleddet mellom alle styrer og utvalg i Finans Norge, sørge for hensiktsmessig koordinering av saksbehandlingen i de ulike fora og informere om relevante saker som behandles andre steder.

3. Ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Hovedutvalget skal være rådgivende for hovedstyret og administrasjonen i arbeidsgiver- og arbeidslivsrelaterte spørsmål.

Arbeidsområdene omfatter:

  • Oppnevning av forhandlingsutvalg og gjennomføring av tarifforhandlinger vedrørende lønns- og arbeidsvilkår med fagforeningene i næringen.
  • Opprettelse av konfliktberedskapsutvalg og fremme forslag til medlemmer av utvalget.
  • Behandling av spørsmål knyttet til offentlige myndigheters politikk og regelverksutvikling på områder av betydning for arbeidsgiverrollen.
  • Igangsetting og styring av prosjekter, fellestiltak og faglige utredninger innenfor hovedutvalgets arbeidsområde.
  • Fungere som diskusjonsforum for prinsipielle retningslinjer og strategiske valg i arbeidsgiverspørsmål.
  • Gi tilråding ved utforming av strategi for Finans Norge som arbeidsgiverorganisasjon samt innspill til budsjett for dette området.
  • Gi tilråding i andre saker som skal forelegges for hovedstyret.

Saker som har stor omdømmemessig eller prinsipiell rekkevidde skal fremmes for behandling og vedtak i hovedstyret. Dette gjelder blant annet overordnet inntekts- og arbeidsmarkedspolitikk, forberedelse til tarifforhandlinger, beslutning om lockout og vedtakelse av forhandlingsresultat. Det samme gjelder vedtakelse av den til enhver tid gjeldende strategi for Finans Norges arbeidsgiverrolle og vedtakelse av regnskap, budsjett og kontingentregler for arbeidsgiversamarbeidet i Finans Norge.

Hovedutvalget kan treffe beslutninger i saker der hovedstyret har delegert beslutningsmyndighet.

4. Ansvar for utvalgsstrukturen

Hovedutvalget skal sammen med administrasjonen sørge for at Finans Norge har en hensiktsmessig utvalgsstruktur på arbeidsgiverområdet, og at Finans Norges retningslinjer for utvalgsarbeidet blir implementert på hensiktsmessig måte.

5. Sammensetning og arbeidsmåte

Hovedutvalget kan ha inntil 12 medlemmer. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for
2 år av gangen. Hovedstyret kan når særlige forhold gjør seg gjeldende, oppnevne flere enn 12. Hovedutvalgets leder oppnevnes særskilt.

Som medlemmer av hovedutvalget oppnevnes representanter blant bedriftenes øverste HR- ledelse, eventuelt daglig leder, i et representativt utvalg av medlemsbedriftene.

Vervet som medlem av hovedutvalget er personlig, samtidig som det er knyttet til medlemmets posisjon i vedkommende selskap. Nærmere prinsipper for dette er fastsatt i Retningslinjer for utvalgsarbeidet kap. 6, der det også er nedfelt en del forventninger til de enkelte medlemmer og deres faglige bidrag mv.

Når det gjelder møteledelse og arbeidsform mv. vises det særlig til retningslinjenes kap. 7.

6. Sekretariat

Administrerende direktør utpeker sekretariat for hovedutvalget. Sekretariatet står for møteinnkalling i samråd med hovedutvalgets leder, ivaretar utsendelse av sakspapirer og skriver referat.

Sekretariatet sørger også for å legge ut informasjon om hovedutvalgets virksomhet på medlemsnett.