Finans Norge Forsikringsdrift

Gå til hovedinnhold

Finans Norge Forsikringsdrift

Finans Norge Forsikringsdrift er en kompetanseorganisasjon som videreutvikler og drifter fellesløsninger for forsikringsnæringen i Norge. Vi er en fremtidsrettet organisasjon med digitale fellesløsninger, også på helt nye områder.

Finans Norge Forsikringsdrift er en medlemsorganisasjon for skade- og livsforsikringsselskaper og finanskonsern som utøver virksomhet i Norge. Organisasjonens formål er å ivareta drift av oppgaver og aktiviteter som medlemsbedriftene anser det er formålstjenlig å utføre i fellesskap, innenfor rammene av konkurranselovgivningen.

Finans Norge Forsikringsdrift eies av forsikringsselskapene i Norge. Rundt 50 medarbeidere er tilknyttet organisasjonen.  

Organisasjon

Organisasjonskart. Foto.

Sentrale fellesområder

Finans Norge Forsikringsdrift jobber med områder innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, naturskader, en rekke godkjenningsordninger samt kriminalitetsforebygging.  Arbeid med gode digitale fellesløsninger og en fremtidsrettet IT-drift er sentralt.

Følgende områder er tilknyttet Finans Norge Forsikringsdrift:

Alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge er etter bilansvarsloven pliktige til å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

TFF er blant annet ilagt oppgaven med å kreve inn unnlatelsesgebyr fra uforsikrede motorvogneiere i henhold til bilansvarslovens § 17 a. om gebyr for uforsikrede kjøretøy.

Det kan søkes erstatning for skader gjort av ukjente, uforsikrede eller utenlandske kjøretøy gjennom TFF.

BSK utvikler og drifter skadetakseringssystemet DBS, som benyttes til å taksere biler som repareres for forsikringsselskapenes regning.

Bilskadekontoret arbeider med effektivisering av den totale administrasjonen ved reparasjon, samt tilrettelegger for skadebegrensning.

DBS blir brukt til kalkulasjon av alle kjøretøyskader som forsikringsselskapene gjør opp i Norge.

Mer informasjon på bilskadekontoret.no

Skadehub er en plattform for ansvarsavklaring ved motorvognskader, der selskapene vil ha muligheten til å utveksle krav i forbindelse med en skadesak. Løsningen har også et webgrensesnitt for selskaper som ikke kan eller ønsker å utvikle kobling fra eget fagsystem mot API.  

Skadehub integrerer mot TFFAuto og henter informasjon om ansvarlig selskap for et gitt kjøretøy for en gitt dato.   

Skadehub er kostnadsfritt for medlemmer av TFF eller de som kan representere en filial med egen selskapskode i TFFAuto.  

På sikt vil løsningen også tilrettelegge for å hente informasjon fra DBS - slik at skadetakst kan revideres opp mot de faktiske kravene som blir fremstilt.  

Mer informasjon om Skadehub på finansnorge.no/skadehub/

Formålet til FG (FG står for Forsikringsgodkjent) er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbrudd. FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift.

FG-kontroll er en digital database der hovedformålet er å dokumentere installerte anlegg og gjennomførte kontroller av elanlegg, brannalarmanlegg, slokkesystemer, innbruddsalarmanlegg og lekkasjestoppere.

Mer om FG på fgsikring.no 

RVR er et samarbeidsprosjekt som skadeforsikringsselskapene har med brannvesenet i Norge. Gjennom Restverdiredning (RVR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av verdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten er organisert ved at Finans Norge Skadedrift har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet.

Mer om RVR på RVR.no

Ordningen sikrer dekning mot naturskader for alle som har brannforsikring. Forsikringstaker forholder seg til sitt forsikringsselskap for oppgjør, og Norsk Naturskadepool utligner naturskader mellom selskapene fordelt på medlemsandel i poolen.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det som ikke lar seg forsikre gjennom private ordninger kan være dekket gjennom Statens naturskadeordning.   

Mer om naturskadepoolen på naturskade.no

Poolen skal utjevne risikoen i de tilfeller panthaver har krav på erstatning selv om forsikringsforholdet ikke har vært etablert eller har trådt ut av kraft. Poolen driver ikke forretningsvirksomhet for egen regning, men avregner kvartalsvis resultatet til medlemmene.

Mer informasjon på panthavergaranti.no

Ved kjøp av personforsikringer som omfatter sykdom og/eller uførhet blir du bedt om omfattende helseopplysninger. Forsikringsselskapene er lovpålagt å vurdere helserisiko og avgjøre om forsikring til normale vilkår kan tilbys. Nemnda for helsevurdering (NHV) kan i spesielle saker bistå med sin ekspertise og gi selskapet en (ikke bindende) anbefaling.

NHV er et samarbeidsorgan med representanter fra medlemsselskapene og fra Den norske legeforening, i tillegg til to sekretærer. NHVs sekretariat ligger i Finans Norge Forsikringsdrift.

I tillegg til å vurdere enkeltsøknader, utarbeider NHV retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko. Formålet er at:

  • selve helserisikoen vurderes likt uavhengig av selskap
  • utvidet kunnskap kan gjøre det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag.

Helsenett er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Forening for Almennleger og Finans Norge Forsikringsdrift som representerer alle forsikringsselskap i Norge.

Helsenett-prosjektet har som formål å gå fra papirbasert til elektronisk innhenting av forsikringserklæringer fra legene. Prosjektet skal levere en felles og standardisert løsning som digitaliserer kommunikasjonen mellom forsikringsselskapene og fastlegene, i tråd med nyeste personvernforordning.

Finansnæringen samarbeider på en rekke områder mot kriminalitet. Det gjelder blant annet trusselvurderinger, rapporter om forsikringssvindel, opplæring, kurs, forebyggende arbeid, kampanjer og seminarer. Enheten som arbeider mot forsikringskriminalitet er et viktig kontaktpunkt for myndighetene og en viktig kontakt mot ulike aktører for å bekjempe kriminalitet.

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du søke hjelp hos YFF. Alle arbeidsgivere skal etter lov om yrkesskadeforsikring kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Ved yrkesulykke eller -sykdom skal man henvende seg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet.

I noen få tilfeller lar arbeidsgivere være å kjøpe yrkesskadeforsikring. I disse tilfellene skal du kontakte YFF.

Dersom det utbetales erstatning fra YFF, vil det bli krevd regress fra arbeidsgiveren.

Mer om Yrkesskadeforsikringsforeningen på YFF.no

YFAR (Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki). Et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av våre medlemsselskaper.

Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av/fra minimum tre medlemsselskap, kan bedriften spørre om å få yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.