ROFF - personvernerklæring

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) inneholder opplysninger om forsikringssøkere som har fått spesielle vilkår på en forsikringssøknad med helsevurdering. Informasjonen blir kun registrert dersom søknaden blir helt eller delvis avslått eller antatt med pristillegg, begrensninger eller andre særvilkår.

Det vil også lages en registrering på kunden dersom vedkommende har søkt erstatning ved uførhet og/eller alvorlig sykdom. Det fremgår ikke årsaker til kravet eller om uførekrav er innvilget. Alle forsikringsselskap som er med på ordningen kan søke etter informasjon fra registeret i salgsøyeblikket og ved søknad om uføreerstatning. Hvis en saksbehandler i et selskap ønsker ytterligere informasjon om en kunde, innhentes slik informasjon kun etter fullmakt fra kunden.

Behandlingsansvarlig

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) er behandlingsansvarlig for personopplysningene i ROFF.

Formålet med registeret

ROFF har til formål å bedre og sikre en ensartet risikovurdering og redusere risikoen for spekulasjon og mulig forsikringssvindel.

Hvilke personopplysninger behandles?

Forsikringskundens personopplysninger som registreres er navn og fødselsnummer. Ellers registreres hvilket forsikringsselskap som er aktuelt i saken, samt registreringsdato og saksbehandlers initialer.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for å benytte forsikringstakers navn og fødselsnummer er Personvernforordningen art 6 nr. 1 bokstav f, berettiget interesse. Registeret bidrar til å identifisere om forsikringskunder bevisst eller ubevisst avgir uærlige eller ufullstendige svar ved utfyllelse av helseerklæring, som igjen kan medføre dyrere forsikring for alle. Det er derfor viktig for selskapene å forebygge og avdekke svindel og ROFF er et nyttig verktøy i dette arbeidet, som kommer den enkelte forsikringstaker til gode. Formålet med å behandle personopplysninger i registeret er tungtveiende for å opprettholde tillit til at bransjen gjennomfører ensartede vurderinger av risiko og avdekker svindel. Det registreres relativt få opplysninger om den enkelte, og disse opplysningene kan bidra til å bekjempe kriminalitet som rammer befolkningen generelt, og den enkelte forsikringstaker spesielt.

Når slettes opplysningene?

Etter 10 år.

Informasjonsplikt

Forsikringsselskapene skal, gjøre forsikringskunden oppmerksom på at saker kan bli registrert i ROFF.

Innsynsbegjæring fra forsikringskunde

Privatpersoner får innsyn i sine personopplysninger i ROFF ved henvendelse til FNF. Sensitive personopplysninger og personnummer skal ikke sendes via usikret e-post. Vi behandler derfor innsynssaker kun per brev eller Digipost.

Innsynsbegjæring via Digipost

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som blant annet nettbanken. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Begjæringen ved bruk av Digipost må inneholde følgende:

  • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i ROFF
  • Kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) hvor fødselsnummer framkommer. Fødselsnummer er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
  • Kopi av legitimasjon er nødvendig for at vi skal kunne verifisere at avsender oppgir eget fødselsnummer
  • Forespørsel om innsyn via Digipost sendes til FNF.

 Innsynsbegjæring via brevpost må inneholde følgende:

  • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i ROFF
  • Navn, kontaktopplysninger og signatur
  • Fødselsnummer må følge innsynsbegjæringen da dette er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
  • En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) må vedlegges.
  • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.

Begjæringen sendes til:

Finans Norge Forsikringsdrift,
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo 

Svar på innsynsbegjæring

FNF vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen. Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi gi deg en forklaring på forsinkelsen samt informasjon om når vi kan gi deg svar.

Retting og sletting

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil forsikringstaker kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. FNF vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet. Forsikringstaker kan etter omstendighetene bli bedt om å gi sitt samtykke til at FNF får innsyn i konkret sak hos forsikringsselskapet eller informasjon om saksnummer.

FNF har ikke tilgang til dokumentasjonen som forsikringsselskapet har brukt i sin vurdering. Det anbefales derfor å kontakte det aktuelle forsikringsselskapet ved henvendelser om retting og sletting dersom opplysningene er mangelfulle eller uriktige.  

Kontaktinformasjon personvernombud

Foreligger det spørsmål knyttet til personvern bes FNF kontaktes per epost: personvern@finansnorge.no