Retningslinjer for helsevurdering

Retningslinjer for helsevurdering er utarbeidet av Nemnda for helsevurdering - NHV. Retningslinjene er kun veiledende for forsikringsselskapene i enkeltsaker.

Et selskap har anledning til å treffe en mildere eller strengere avgjørelse enn den som er anbefalt av NHV. I de fleste tilfellene følger imidlertid forsikringsselskapene NHVs anbefalinger.

Detaljene i retningslinjene er ikke allment tilgjengelig. Hvis du som forsikringssøker er vurdert etter NHVs retningslinjer, har du krav på innsyn i relevante deler av retningslinjene, saksdokumentene og vurderingene som gjelder søknaden. Hvis du ikke får forsikringen til vanlige vilkår, vil forsikringsselskapet gi deg en begrunnelse. Interesseorganisasjoner, som for eksempel Diabetesforbundet kan også gis innsyn i relevante retningslinjer.

Eksempler fra retningslinjene

Infeksjonssykdommer

Det er mulig å få forsikring på normale vilkår selv om man har gjennomgått malaria, poliomyelitt, tuberkulose eller hepatitt. Om det må gis tillegg i prisen, reservasjoner eller avslag avhenger av alvorlighetsgrad og tid siden avsluttet behandling. 

Hjerte- og karsykdommer

De fleste hjerte- og karsykdommer fører til avslag på forsikring for kritisk sykdom, og et tillegg i prisen for den økte risikoen for dødelighet og uførhet. Når det gjelder høyt blodtrykk (hypertensjon) kan det gis tillegg i prisen avhengig av behandlingsresultatet.

Sykdommeri fordøyelsesorganene

Plager i spiserør, mage og tynntarm gir ofte forsikring til normale vilkår. Dette gjelder blant annet cøliaki (glutenallergi) og reflukssykdom hvis man er symptomfri og ikke under behandling. Kroniske sykdommer i tykktarm, lever og bukspyttkjertel fører ofte til tillegg i prisen, reservasjon for uføreforsikring og kan også gi avslag på søknad om forsikring.

Nyresykdommer

Kroniske nyresykdommer med nedsatt nyrefunksjon gir tillegg i prisen eller avslag. Det samme gjelder nyretransplantasjoner. Donasjon av nyre gir vanligvis ikke økt pris på forsikringen.

Sykdommer i åndedrettsorganene

Ved sykdommer i åndedrettsorganene kan resultatet variere fra forsikring på normale vilkår til avslag, avhengig av sykdommens stadium og alvorlighetsgrad. Astma gir alltid reservasjon i forhold til uføreforsikring og kan også gi avslag.

Psykiske sykdommer

Psykiske sykdommer fører sjelden til tillegg i prisen eller reservasjoner ved søknad om forsikring ved kritisk sykdom. Avhengig av hvilken psykisk lidelse det er snakk om, og hvor alvorlig den er, kan det tilbys døds- og uførerisikoforsikring mot et tillegg i prisen, eventuelt med reservasjon for uførerisikoen. Alvorlig psykisk sykdom, alkoholisme og narkotikamisbruk kan føre til avslag på forsikring.

Sykdommer i nervesystemet

Sykdommer i nervesystemet fører ofte til tilleggspremier, reservasjoner og avslag på forsikringer. Epilepsi gir vanligvis ikke tillegg i prisen for livsforsikring og kritisk sykdom ved anfallsfrihet siste år, det samme gjelder lette former for cerebral parese.

Sykdommer i blod og bloddannende organer

Som eksempel kan nevnes hemofili. Milde grader av denne sykdommen gir vanligvis ingen tillegg i prisen på forsikring, mens alvorlige grader kan gi avslag på kritisk sykdom og uføreforsikring og tillegg i prisen for dødsrisiko.

Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser

  • Diabetes
    Diabetes mellitus (sukkersyke) gir nesten alltid tillegg i prisen på forsikringer med døds- og uførerisiko og avslag på kritisk sykdom. Tilleggene avhenger blant annet av hvor lenge sykdommen har vart, hvor godt den er regulert og om det er noen komplikasjoner. En dårlig regulert diabetes hvor det allerede er oppstått komplikasjoner kan gi avslag på alle typer forsikring.
  • Overvekt
    Overvekt kan gi tillegg i prisen eller avslag på alle forsikringstypene. Det er utarbeidet tabeller basert på forholdet mellom vekt og høyde (BMI) som angir dette.

Sykdommer i skjelettet og bevegelsesorganene

Kroniske sykdommer i skjelettet og bevegelsesorganene gir oftest reservasjoner eller avslag i forhold til uførhet, men i mange tilfeller normale vilkår på livsforsikring og forsikring ved kritisk sykdom. Enkelte leddlidelser kan imidlertid føre til avslag eller tilleggspremie. Plager i muskel- og skjelettapparatet, som for eksempel myalgier, senebetennelser eller andre uklare plager kan gi reservasjon på uføreforsikring. Dette gjelder spesielt hvis de har vært tilstede kort tid før søknad om forsikring, de har vært tilstede gjentatte ganger eller de har vært tilstede over lang tid.

Svulster

For godartede (benigne) svulster tilbys ofte forsikring på ordinære vilkår. Ondartede (maligne) svulster gir vanligvis et midlertidig avslag på forsikring i et visst antall år etter ferdig behandling. Når ”ventetiden” er utløpt kan det gis forsikring med et tidsbegrenset tillegg i prisen hvis fortsatt symptomfri når avslagsperioden utløper. Når det gjelder kritisk sykdom gis vanligvis avslag ved tidligere tilfeller av maligne svulster.

Tobakksrøyking

Daglig tobakksrøyking gir en høyere pris på forsikringen. Tidligere røykere kan få forsikring på normale vilkår to år etter røykeslutt.

Barneforsikring

Når det gjelder barneforsikring varierer dekningene i produktet mellom de ulike selskapene. Dette gjør at vurderingen alltid må sees i forhold til det enkelte selskaps dekninger. Barneforsikring vurderes i forhold til medisinsk invaliditet, spesielle sykdommer og uførhet. Helsevurderingen kan medføre avslag eller reservasjon for enkelte sykdommer.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid på forsikringer med helsevurdering er mellom en og tre uker, men kan i enkelttilfeller ta flere måneder hvis det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger. For å hindre unødig saksbehandlingstid er det viktig at selskapenes egenerklæringsskjemaer fylles fullstendig ut.