Helseopplysninger ved tegning av forsikring

Ved tegning av en rekke personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Her forklares hvorfor.

Hvilke produkter krever helseopplysninger?

For noen forsikringstyper trenger forsikringsselskapet å innhente opplysninger om helsen til den som forsikres. Disse produktene er:

  • Dødsrisikoforsikring
  • Uførerisikoforsikring
  • Forsikring mot kritisk sykdom
  • Barneforsikring

Risiko for framtidig sykdom

Personforsikring har som formål å sikre økonomien din om du skulle bli rammet av sykdom, uførhet eller død. Forsikringsselskapet påtar seg ansvaret for dette gjennom forsikringsavtalen.  Forsikring dekker risikoen for å bli rammet av skade eller sykdom som skjer uforutsett og fram i tid. Forsikring kan ikke sammenlignes med offentlig trygd og kan ikke ta ansvar for sykdom som allerede har oppstått eller er i ferd med å oppstå.
 
Noen har også en helserisiko som ligger betydelig over gjennomsnittet. Da kan det være nødvendig å kreve forhøyet premie eller ta forbehold om hvilke lidelser som dekkes av forsikringen.

Finansiering av trygd og forsikring

Folketrygden er en obligatorisk ”forsikringsordning” som omfatter alle, uansett helserisiko. Den skattefinansieres i tråd med de faktiske behovene og kan i prinsippet ikke gå konkurs.  

Privat personforsikring er et supplement til folketrygden og er i motsetning til denne basert på at flere mennesker frivillig går sammen om å fordele en risiko seg i mellom i et forsikringskollektiv.  Blir risikoforskjellene for store innenfor forsikringsfellesskapet, samtidig som premien holdes lik for alle, vil grupper som mener at de har lavere helserisiko enn gjennomsnittet erfaringsmessig forlate forsikringsordningen eller la være å forsikre seg. De som allerede har helseplager eller som vet at de har vesentlig større risiko enn gjennomsnittet for å få det, vil på den annen side fortsatt gjerne være med.  

Underfinansiering, underskudd, opphør 

En slik utvikling fører til underfinansiering fordi premieinnbetalingene ikke holder tritt med erstatningsutbetalingene. Uten tilstrekkelig finansiering vil forsikringsordningen gå mot varige underskudd og til slutt måtte opphøre. Det vil være uheldig for alle dem som ønsker et privat supplement til de offentlige trygdeytelsene.  

Premie i forhold til risiko

For å holde de frivillige forsikringsordningene levedyktige, må den enkelte deltaker derfor betale en premie som står i et rimelig forhold til egen helserisiko. For å kunne beregne premien riktig, må forsikringsselskapet på søknadstidspunktet ha samme tilgang til helseopplysninger av betydning for risikovurderingen som søkeren har. Senere helseforverring får ingen betydning for premien.  

De fleste får forsikring 

Det er svært få som får fullstendig avslag på forsikring. Visse sykdommer eller helseplager utgjør likevel en så stor risiko for tidlig uførhet, død eller alvorlig sykdom at premien ville blitt svært høy. I slike tilfeller er det mer redelig av forsikringsselskapet å avslå forsikring framfor å kreve en pris på bortimot hele forsikringssummen.  Noen kan også oppleve at det blir beregnet en høyere premie for død, uførhet eller sykdom. Det kan fastsettes reservasjon for uførhet eller sykdom knyttet til helseplager eller sykdommer som allerede er oppstått.  De som opprinnelig har fått avslag, premieforhøyelse eller reservasjon, men som gjenvinner helsen på et senere tidspunkt, kan ofte igjen få forsikring, få redusert premien eller få slippe reservasjon.

Litt om helseerklæringen

Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring, benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. Etter loven har du som forsikringssøker også plikt til å gi slik informasjon.
 
Helseopplysningene blir behandlet strengt konfidensielt. Selskapets ansatte har lovbestemt taushetsplikt. Det innhentes heller ikke opplysninger som ikke antas å ha betydning for risikovurderingen. De fleste opplysningene innhentes direkte fra deg gjennom helseerklæringen. I noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, trygdekontor eller andre behandlere, etter fullmakt fra deg.