Nemnda for helsevurdering

Ved kjøp av personforsikringer som omfatter sykdom og/eller uførhet blir du bedt om omfattende helseopplysninger. Forsikringsselskapene er lovpålagt å vurdere helserisiko og avgjøre om forsikring til normale vilkår kan tilbys. Nemnda for helsevurdering (NHV) kan i spesielle saker bistå med sin ekspertise og gi selskapet en (ikke bindende) anbefaling.

NHV er et samarbeidsorgan med representanter fra medlemsselskapene og fra Den norske legeforening, i tillegg til to sekretærer. NHVs sekretariat ligger i Finans Norge Forsikringsdrift.

I tillegg til å vurdere enkeltsøknader, utarbeider NHV retningslinjer som gir veiledning i hvordan forskjellige helsemessige forhold påvirker dødelighet og fremtidig uførhet og sykdomsrisiko. Formålet er at:

  • selve helserisikoen vurderes likt uavhengig av selskap
  • utvidet kunnskap kan gjøre det mulig å tilby forsikring til personer som ellers ville fått avslag

Mer informasjon om Nemnda for helsevurdering