Panthavers medforsikringsrett

Gå til hovedinnhold

NR 34/2007

Publisert:

Panthavers medforsikringsrett

Til:  Bankene i FNH
Att.:  Depotansvarlig og juridisk ansvarlig
Kontaktperson i FNH: Mia Ebeltoft og Torjus Moe
Dato:  10.12.2007
Arkivref.:  2007/00737

OBS! Se også sak 20.12.2007: Om medforsikring av panthaver – felleserklæring starter ikke 1. januar 2008

Etter forsikringsavtaleloven vil banken som panthaver i fast eiendom normalt være dekket som medforsikret under låntakerens forsikring.  Forsikringsselskapene har likevel adgang til å fravike dette i avtalen med forsikringstakeren. For å redusere antall forsikringsbekreftelser (panthaverattester) vil forsikringsselskapene avgi en Felleserklæring, der de forplikter seg til ikke å fravike normalregelen i FAL om medforsikring av panthaver.  Motstykket er at bankene ikke skal be om, og forsikringsselskapene vil heller ikke avgi, forsikringsbekreftelser for forhold som faller innenfor Felleserklæringen.

1. Ved pantsettelse av fast eiendom stiller bankene som fast hovedregel krav om at pantsetter skal holde pantegjenstanden forsikret. Slik forsikringsplikt følger også direkte av pl § 1-7 (4). Det er to hensyn bak dette kravet. Det ene er at i tilfelle skade ved brann o l skal kunden være sikret erstatning slik at skaden kan repareres og virksomheten fortsette. Det andre er at dersom slik gjenoppbygging/reparasjon ikke skjer, skal banken være sikret en forsikringssum i stedet for pantet.

I begge tilfeller har banken behov for å sikre sine rettigheter, for eksempel for å hindre at erstatningsbeløpet utbetales til kunden som bruker beløpet til helt andre formål.

Etter forsikringsavtaleloven (FAL) § 7-1 (2) er panthaver med tinglyst pant i fast eiendom medforsikret under kundens forsikring.

Etter § 7-1 (4) har selskapet likevel rett til å ta inn i vilkårene at panthaver ikke skal være medforsikret, og uansett panteform.
 
For banken medfører stillingen som medforsikret:

a) forsikringsselskapet kan ikke påberope seg overfor banken at forsikringen er bortfalt
f eks pga manglende premieutbetaling, med mindre banken har fått forhåndsvarsel med minst én måneds frist, § 7-4 (1)

b) forsikringsselskapet kan ikke utbetale erstatningen til kunden eller forhandle med kunden om dette, med mindre bankens interesser blir sikret, § 7-4 (2)

c) selv om forsikringsselskapet kan nekte utbetaling til kunden på grunnlag av såkalte subjektive innsigelser etter FAL kap 4 (f eks at skaden er oppstått ved forsett eller grov uaktsomhet fra kundens side), vil banken som medforsikret likevel ha krav på å få dekket sitt tap ved at pantet er tapt eller skadet, innen rammen av forsikringssummen.

Husk likevel at – med unntak for reglene om subjektive innsigelser – vil bankens dekning som medforsikret ikke være bedre enn de aktuelle vilkårene for den forsikringen pantsetter har tegnet.

Bokstavpunkt c ovenfor kan være svært viktig for banken. Da er det også viktig at banken kan være trygg på at forsikringsselskapet ikke har klausuler i forsikringsavtalen som endrer dette.

Etter § 7-3 siste ledd framgår at selskapet har adgang til å ta inn slike klausuler (om at subjektive innsigelser overfor kunden også kan gjøres gjeldende overfor panthaver) i forsikringsavtaler som gjelder skip, fly, driftstilbehør og varelager. Etter vanlig antitetisk tolking følger det da direkte at selskapene ikke har adgang til å ta inn slike klausuler i forsikringsavtaler for fast eiendom.

For alle tre bokstavpunktene må en imidlertid være klar over den generelle regelen i FAL § 1-3 (2) (a): Overfor ”storbedrifter” som forsikringstagere kan selskapet generelt fravike FAL’s regler, også mht medforsikredes stilling. Som ”storbedrifter” regnes forsikringstakere som fyller minst to av følgende tre vilkår: Har mer enn 250 ansatte, har årlig omsetning på minst 100 millioner kroner eller har eiendeler på minst 50 millioner kroner.

Det som her drøftes er adgangen til å avtale særskilte regler med hensyn til de subjektive innsigelser. Men ikke glem selve utgangspunktet: Uansett pant i fast eiendom, og uansett storbedrift eller ikke, har selskapet etter § 7-1 (4) adgang til helt å unnta panthaver fra dekning som medforsikret.

Under enhver omstendighet krever disse reglene at kunden faktisk har tegnet forsikring. Unnlater han det, har banken selvsagt heller ingen posisjon som medforsikret.

2. Dette er rimelig komplisert. Og forholdene medfører at banken har et klart behov for å sikre seg at den faktisk har en stilling som medforsikret, og etter FAL’s regler, ved en eller annen form for erklæring fra forsikringsselskapet.

Det er ingen klar begrepsbruk i forsikringsbransjen her: Pantattest, panthaverattest, forsikringsattest og forsikringsbekreftelse brukes litt om hverandre. Man må altså se på innholdet i dokumentet og ikke på overskriften. Men generelt brukes nok ”attest” der dokumentet er mer forpliktende, og ”bekreftelse” ellers. Forsikringsnæringen ønsker for framtiden å bruke begrepet forsikringsbekreftelse.

Det sentrale fra bankens side vil være at forsikringsbekreftelsen inneholder:

 • En bekreftelse på at kunden faktisk har tegnet forsikring
 • En bekreftelse på at selskapet ikke har fraskrevet seg dekningen av medforsikrede/avtalt avvikende regler

3. Forsikringsselskapene har mye arbeid med å utstede slike bekreftelser. De ønsker å få antallet ned, selv om de tar betalt for dem. Også for bankene vil det gi mer rasjonelle rutiner. For å begrense omfanget, har (de fleste) selskapene i fellesskap avgitt en såkalt panthavergaranti. Denne garantien innebærer litt forenklet at dersom pantet gjelder fast eiendom med taksert verdi på maksimum 7,5 millioner kroner, og pantsetter har avgitt erklæring om at han vil holde pantet forsikret i norsk selskap, innestår selskapene overfor banker med tinglyst avtalepant i eiendommen for at de er sikret som om forsikring var tegnet på vanlige vilkår. Ajourført panthavergaranti, med kommentardel og liste over medlemmer, ligger på panthavergarantipoolens hjemmeside:

http://www.panthavergaranti.no

4. Etter forhandlinger mellom bank- og forsikringsnæringen har forsikringsselskapene akseptert å gå inn på en ny Felleserklæring, denne gang om forsikring av panthaverinteresse. Felleserklæringen følger vedlagt. Kort oppsummert er innholdet:

 • Selskapene fraskriver seg adgangen til å avtale seg bort fra regelen i FAL § 7-1 annet ledd om medforsikring av panthaverinteresser, overfor banker/finansinstitusjoner som har tinglyst panterett eller annen sikkerhetsrett i fast eiendom. 
 • Det er enighet om at banker/forsikringsselskaper derved også er vernet mot selskapets subjektive innsigelser 
 • Motstykket er at forsikringsselskapene ikke vil utstede forsikringsbekreftelse for medforsikring, og bankene/finansinstitusjonene skal avstå fra å be om slike
 • Det er likevel gjort unntak for store engasjementer: Dersom bankens/finans-institusjonens pantekrav er på minst 50 millioner kroner, kan den be om slik bekreftelse
 • Ordningen gjelder for de forsikringsselskaper som slutter seg til Felleserklæringen (dvs samme konstruksjon som for Panthavergarantien). På FNH’s nettsted vil det ligge en liste over hvilke selskaper det gjelder. Vi antar at den vil bli noenlunde sammenfallende med listen over selskaper som har sluttet seg til Panthavergarantien.

5. I praksis betyr dette:

 • Eiendommen har lånetakst til og med 7,5 millioner kroner, og er av den typen som panthavergarantien dekker: Ingen endring, kunden undertegner egenerklæring om forsikring, og banken er dekket på vanlige forsikringsvilkår selv om kunden tross egenerklæringen unnlater å tegne forsikring
 • Eiendommen har lånetakst til og med 7,5 millioner kroner, men er av en type som faller utenfor panthavergarantien (f eks selveiet del av horisontalt delt tomannsbolig): Banken ber fortsatt om egenerklæring, men kan ikke lenger be om forsikringsbekreftelse hos forsikringsselskapet. Banken må be kunden framlegge polise og kopi av kvittering for betalt premie. 
 • Eiendommen har lånetakst over 7,5 millioner kroner, men bankens pantekrav er mindre enn 50 millioner kroner: Banken kan ikke kreve forsikringsbekreftelse/attest om medforsikring fra forsikringsselskapet, men må be kunden framlegge polise og kopi av kvittering for betalt premie
 • Banken har pantekrav på 50 millioner kroner eller mer: Banken kan be om forsikringsbekreftelse/attest om medforsikring, som før.

I pkt 1 over nevnte vi i tre bokstavpunkter hva stillingen som medforsikret betyr for banken. Vi understreker at disse rettighetene gjelder alle panthavere med tinglyst panterett. Det har ingen betydning om banken har meldt seg til selskapet, evt om selskapet har utstedt forsikringsbekreftelse. Unnlater f eks kunden å betale forsikringspremien, og selskapet vil påberope seg at forsikringen er bortfalt, må den altså først varsle alle panthavere som framgår av grunnboken. Bortfallet av forsikringsbekreftelser har derfor ingen betydning i denne sammenhengen.

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2008.

Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon

Torjus Moe

Vedlegg 

Felleserklæring om forsikring av panthaverinteresse
 
1. Formål

Felleserklæringens formål er å spare arbeide knyttet til innhenting og utstedelse av forsikringsbekreftelser for medforsikring av banker/finansinstitusjoner som har tinglyst panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom.

2. Innhold

De undertegnende forsikringsselskaper vil i sine vilkår følge Forsikringsavtalelovens hovedregel i § 7-1, 2. ledd om automatisk medforsikring av banker/finansinstitusjoner som har tinglyst panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom. De vil ikke benytte seg av sin mulighet til å avtale seg bort fra dette med hjemmel i samme lovs § 7-1, 4. ledd, eller § 1-3 (2) a.

Det er enighet om at panthavere som nevnt derved er vernet også mot selskapets subjektive innsigelser, jf FAL § 7-3.

 Med fast eiendom menes også bygg under oppføring.

3. Ingen bekreftelser på medforsikring

De undertegnende forsikringsselskaper vil ikke utstede bekreftelse på medforsikring overfor banker/finansinstitusjoner, for så vidt forholdet faller innenfor denne felleserklæringen.

De undertegnende forsikringsselskaper aksepterer likevel at banker/
Finansinstitusjoner kan be om slik bekreftelse når pantekravet er på minst kr 50 millioner.

Det er en forutsetning at FNH og Sparebankforeningen overfor sine medlemsbanker aktivt arbeider for å gjøre felleserklæringen kjent, herunder at medlemsbankene ikke skal be om medforsikretbekreftelse for forhold som faller innenfor denne felleserklæringen.

For så vidt gjelder de pant som faller utenfor panthavergarantien, legges til grunn at det er kundens/låntakers ansvar å dokumentere polise og premiebetaling overfor panthaver.

4. Gebyr

Felleserklæringen gjør ingen endring i forsikringsselskapenes rett til å ta gebyrer for utstedelse av forsikringsattester/bekreftelse av medforsikring.

5. Tilslutning

Denne felleserklæringen omfatter de forsikringsselskaper som avgir skriftlig erklæring overfor Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) om at de slutter seg til den. FNH vil legge ut på sitt nettsted en oppdatert liste over hvilke forsikringsselskaper dette gjelder.

6. Ikrafttredelse og oppsigelse

Avtalen gjelder fra det tidspunkt FNH har mottatt skriftlig underretning fra selskapet om at det slutter seg til avtalen. 

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. Varsel skal sendes skriftlig (evt. e-post) til FNH. Oppsigelsesfristen løper fra det tidspunkt FNH mottar varselet.