Ny hvitvaskingslov - lovproposisjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Ny hvitvaskingslov - lovproposisjon

Regjeringen la 16.02.18 frem forslag til ny hvitvaskingslov, prop. 40 L (2017-2018). Regelverket styrker kriminalitetsbekjempelse på flere områder.

Gjennomfører fjerde hvitvaskingsdirektiv

Lovforslaget gjenommfører store deler av EUS fjerde hvitvaskingsdirektiv i norsk rett og bygger på tidligere norsk lovgivning. Regelverket er utvidet til å gjelde også for tilbydere av spilltjenester. Videre legges det opp til å tydeliggjøre ansvaret til agenter av utenlandske betalingsforetak for å forhindre hvitvasking og underlegge agentene tilsyn.

Tydeligere krav til risikovurdering

Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering, i samsvar med anbefalinger fra Financial Action Task Force og EUs fjerde hvitvaskingsdriektiv.

Åpner for regulering av virtuell valuta

I desember i fjor ble det enighet i EU om å utvide fjerde hvitvaskingsdirektiv for å håndtere virtuelle valutaer. Det norske lovforslaget inneholder en forskriftshjemmel for å kunne utvide hvitvaskingsreglene til å gjelde for oppbevaringstjenester for virtuell valuta og vekslere mellom vanlig og virtuell valuta. 

Les mer om ny hvitvaskingslov på regjeringens nettsider