Finans Norges personvernpolicy

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Finans Norges personvernpolicy

Finans Norge administrerer tre fellesregistre/saksbehandlingssystemer for forsikringsselskapene. Vår administrerende direktør er den som etter personopplysningsloven har behandlingsansvaret for disse registrene.

Alle fellesregistrene har egen konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger til nærmere angitte formål. 

Innsamling av personopplysninger

Kort om de ulike registrene:

Sentralt skaderegister (FOSS)

For å forhindre og begrense forsikringssvindel i forbindelse med skademelding og skadeoppgjør har forsikringsselskapene et felles skaderegister (FOSS).

Når en kunde melder en skade til et forsikringsselskap, registreres skaden samtidig i FOSS. Forsikringsselskapet vil i et begrenset tidsrom etter registreringen av skaden (30 dager) ved søk i FOSS få opplysninger om kundens komplette skadehistorikk, uavhengig av forsikringsselskap.

Registeret inneholder følgende informasjon: skadenummer, fødselsnummer/foretaksnummer, registreringsdato, skadedato, bransje (for eksempel motorvogn), skadetype (for eksempel tyveri), forsikringsselskap, saksbehandlers identitet). Registeret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Forsikringsselskapet skal ha gitt forsikringstakeren informasjon om mulig registrering i FOSS ved avtaleinngåelsen.

Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF)

Forsikringsselskaper som selger livsforsikringer eller andre personforsikringer med helsevurdering, deler enkelte personopplysninger i Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Formålet med ROFF er å bedre og sikre risikovurdering ved premiefastsettelse og å redusere sannsynligheten for mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller forsikringssvindel.

Registeret inneholder følgende informasjon: navn, fødselsnummer, registrerende forsikringsselskap, registreringsdato, saksbehandler samt enkelte koder. Det foreligger ingen opplysninger om bakgrunn for registrering eller årsak til registreringen. Registeret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Forsikringsselskapet skal gi forsikringstakeren informasjon om mulig registrering i ROFF ved avtaleinngåelsen og ved skadeoppgjør.

Saksbehandlingssystem for Nemnda for helsevurdering (NHV)

Nemnda for helsevurdering (NHV) er opprettet av forsikringsselskapene for å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos forsikringssøker. Dersom et forsikringsselskap er usikkert på om det kan tilby en forsikringssøker forsikring grunnet helsemessige forhold, kan NHV gi en anbefaling. NHVs sekretariat er lagt til Finans Norge.

Dersom forsikringssøkeren har gitt samtykke til at saken vurderes av NHV, legger forsikringsselskapet som har fått søknaden inn saken og relevant dokumentasjon i NHVs saksbehandlingssystem. Forsikringssøkeren kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke til at saken behandles av NHV.

Dine rettigheter

Innsyn

Privatpersoner får innsyn i sine personopplysninger i FOSS, ROFF og i saksbehandlingssystemet til NHV ved 1) henvendelse til sitt forsikringsselskap og 2) ved henvendelse til Finans Norge.

Krav til innsynsbegjæring til Finans Norge:

Skriftlig og undertegnet begjæring som sendes til:

Finans Norge,
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo 

  • En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) må vedlegges.
  • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.
  • Begjæringen må inneholde:
    • Navn og kontaktopplysninger
    • En spesifikasjon av om begjæringen gjelder innsyn i ROFF, FOSS, og/eller NHV.

Særskilte innholdskrav til innsynsbegjæring i FOSS:

  • Fødselsnummer må følge innsynsbegjæringen da dette er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.

Særskilte innholdskrav til innsynsbegjæring i NHV:

  • Navn på forsikringsselskapet som behandler forsikringssøknaden må fremgå av begjæringen. Bakgrunnen for dette er at sekretariatet ikke kan søke på enkeltpersoner i saksbehandlingssystemet uten å ha forsikringsselskapets saksnummer på saken. Sekretariatet må følgelig ta kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet for å få tak i dette saksnummeret. (Innsyn i saksbehandlingssystemet til NHV vil kun være mulig i seks måneder etter at saken ble registrert inn.)

Vedr. innsynsbegjæring pr e-post

Etter personopplysningsregelverket er det ifølge Datatilsynet forbudt for virksomheter å oppfordre enkeltpersoner til å sende fødselsnummer eller andre personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, på usikret e-post. Som følge av at Finans Norge har behov for å motta dokumentasjon som inneholder fødselsnummer, ønsker vi ikke å motta innsynsbegjæringer til organisasjonens e-postadresse.

Svar på innsynsbegjæring

Finans Norge vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen.

Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi gi deg en forklaring på forsinkelsen samt informasjon om når vi kan gi deg svar.

Svaret på begjæringen vil sendes pr. post.  

Retting og sletting

Innenfor de rammer som bl.a. er fastsatt i konsesjonene fra Datatilsynet, personopplysningsloven og annen lovgivning vil du kunne få rettet opp og slettet opplysninger om deg dersom de er mangelfulle eller uriktige.  

Finans Norge vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet. Du kan etter omstendighetene bli bedt om å gi ditt samtykke til at Finans Norge får innsyn i din konkrete sak hos forsikringsselskapet eller informasjon om saksnummer.

Særskilt for retting og sletting i NHV:

Dersom kravet om retting gjelder informasjon/dokumentasjon utarbeidet av tredjeparter, for eksempel legeerklæringer/journaler el., vil retting ikke kunne foretas av sekretariatet. Slik retting (og sletting) må foretas av relevant helsepersonell, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 5-1 og 5-2, jf. helsepersonelloven §§ 42-44.

Lagring

Opplysningene i FOSS og ROFF vil slettes senest etter 10 år. En del opplysninger i ROFF vil i samsvar med konsesjonen fra Datatilsynet slettes av forsikringsselskapet langt tidligere.

Særskilt for lagring i NHV:

Saker i NHVs saksbehandlingssystem blir anonymisert allerede etter 6 måneder. Sakene blir deretter overført til et erfaringsarkiv. Det vil ikke være mulig å identifisere forsikringssøkeren etter dette.