ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede - personvernerklæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede - personvernerklæring

Forsikringsselskaper som selger livsforsikringer eller andre personforsikringer med helsevurdering, deler enkelte personopplysninger i Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF).

Formålet med ROFF er å bedre og sikre risikovurdering ved premiefastsettelse og å redusere sannsynligheten for mangelfulle eller feilaktige opplysninger eller forsikringssvindel.

Registeret inneholder følgende informasjon:

  • navn
  • fødselsnummer
  • registrerende forsikringsselskap
  • registreringsdato
  • saksbehandler samt enkelte koder

Det foreligger ingen opplysninger om bakgrunnen for eller årsaken til registreringen. Registeret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Forsikringsselskapet gir informasjon om mulig registrering i ROFF ved avtaleinngåelse og ved eventuelt skadeoppgjør.

Behandlingsansvarlig:      Geir Trulserud
Databehandler:                 Atea
Personvernombud:           Anne-Marie Østgård, anne-marie.ostgaard@finansnorge.no
Rettslig grunnlag:             Personopplysningsloven artikkel 6, 1
Sletting:                            Opplysningene slettes etter 10 år

Den registrertes rettigheter

Innsyn

Alle registrerte får innsyn i sine personopplysninger i ved 1) henvendelse til sitt forsikringsselskap eller 2) ved henvendelse til Finans Norge Forsikringsdrift.

Krav til innsynsbegjæring til Finans Norge Forsikringsdrift:

Skriftlig og undertegnet begjæring sendes til:

Finans Norge Forsikringsdrift,
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo 

Begjæringen må inneholde

  • Navn og kontaktopplysninger
  • En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) må vedlegges.
  • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.

Innsynsbegjæring pr e-post

Etter personopplysningsregelverket er det ifølge Datatilsynet forbudt for virksomheter å oppfordre enkeltpersoner til å sende fødselsnummer eller andre personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, på usikret e-post. Som følge av at Finans Norge Forsikringsdrift har behov for å motta dokumentasjon som inneholder fødselsnummer, ønsker vi ikke å motta innsynsbegjæringer til organisasjonens e-postadresse.

Svar på innsynsbegjæring

Finans Norge Forsikringsdrift vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen.

Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi gi deg en forklaring på forsinkelsen samt informasjon om når vi kan gi deg svar.

Svaret på begjæringen vil sendes per post.  

Retting og sletting

Innenfor de rammer som bl.a. er fastsatt i konsesjonene fra Datatilsynet, personopplysningsloven og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger dersom de er mangelfulle eller uriktige.  

Finans Norge Forsikringsdrift vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet. Den registrerte kan etter omstendighetene bli bedt om å gi samtykke til at Finans Norge Forsikringsdrift får innsyn i den konkrete saken hos forsikringsselskapet eller informasjon om saksnummer.

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge...