ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede - personvernerklæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

ROFF - Register over forsikringssøkere og forsikrede - personvernerklæring

Det overordnete formålet med ROFF er å bedre og sikre en ensartet risikovurdering og redusere risikoen for spekulasjon og mulig forsikringssvindel.

Registeret inneholder følgende informasjon:

  • navn
  • fødselsnummer
  • registrerende forsikringsselskap
  • registreringsdato
  • saksbehandler samt enkelte koder

Informasjonen blir kun registrert dersom du har kjøpt forsikring med helsevurdering, og får søknaden helt eller delvis avslått eller antatt med pristillegg, begrensninger eller andre særvilkår.

Det vil også lages en registrering på deg i ROFF, dersom du har søkt erstatning ved uførhet og/eller alvorlig sykdom. 

Det foreligger ingen opplysninger om bakgrunnen for eller årsaken til registreringen. Registeret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Behandlingsansvarlig:      Geir Trulserud
Databehandler:                 Atea
Personvernombud:          Personvern@finansnorge.no
Rettslig grunnlag:             GDPR artikkel 6, 1
Sletting:                            Opplysningene slettes etter 10 år

Den registrertes rettigheter

Innsyn

Alle registrerte får innsyn i sine personopplysninger i ved 1) henvendelse til sitt forsikringsselskap eller 2) ved henvendelse til Finans Norge Forsikringsdrift.

Ønsker du innsyn hos Finans Norge Forsikringsdrift, må du sende en skriftlig og undertegnet begjæring til:

Finans Norge Forsikringsdrift
Postboks 2473
0202 Oslo 

Du må legge ved følgende i innsynsbegjæringen:

  • En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde)
  • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson, må du legge ved fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver.

Innsynsbegjæring pr e-post

Etter personopplysningsregelverket er det ifølge Datatilsynet forbudt for virksomheter å oppfordre enkeltpersoner til å sende fødselsnummer eller andre personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, på usikret e-post. Som følge av at Finans Norge Forsikringsdrift har behov for å motta dokumentasjon som inneholder fødselsnummer, ønsker vi ikke å motta innsynsbegjæringer til organisasjonens e-postadresse.

Svar på innsynsbegjæring

Finans Norge Forsikringsdrift vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen.

Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi gi deg en forklaring på forsinkelsen samt informasjon om når vi kan gi deg svar.

Svaret på begjæringen vil sendes per post.  

Retting og sletting

Innenfor de rammer som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger dersom de er mangelfulle eller uriktige.  

Finans Norge Forsikringsdrift vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet. Den registrerte kan etter omstendighetene bli bedt om å gi samtykke til at Finans Norge Forsikringsdrift får innsyn i den konkrete saken hos forsikringsselskapet eller informasjon om saksnummer.

Finans Norge Forsikringsdrift har ikke tilgang til dokumentasjonen som forsikringsselskapet har brukt i sin vurdering. Det anbefales derfor å kontakte det aktuelle forsikringsselskapet ved henvendelser om retting og sletting dersom opplysningene er mangelfulle eller uriktige.  

Register over forsikringssøkere og forsikrede - ROFF

Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Finans Norge...