Nemnda for helsevurdering (NHV) - personvernerklæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nemnda for helsevurdering (NHV) - personvernerklæring

Nemnda for helsevurdering (NHV) er opprettet av forsikringsselskapene for å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos forsikringssøker.

Hvorfor behandler NHV dine personopplysninger

Dersom ditt forsikringsselskap er usikker på om det kan tilby deg personforsikring på bakgrunn av din helsestatus, kan selskapet be NHV om å gi en veiledende anbefaling.

Hvor hentes opplysningene fra?

De fleste opplysningene innhentes direkte fra deg gjennom helseerklæringen. I noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, NAV eller andre behandlere, etter fullmakt fra deg.

Hvem kan se opplysninger om meg?

Dersom din søknad skal vurderes av NHV, legger ditt forsikringsselskap din søknad og relevante helseopplysninger inn i NHVs saksbehandlingssystem med høyt sikkerhetsnivå.

Kun utvalgte personer i Finans Norge Forsikringsdrift, medlemmer i NHV og saksbehandlere i ditt forsikringsselskap har tilgang til opplysningene i NHVs saksbehandlingssystem. For å få tilgang må de på forhånd også ha undertegnet spesifikke brukeravtaler og taushetserklæringer.

Saker i NHVs saksbehandlingssystem blir anonymisert etter seks måneder. Sakene blir deretter overført til et erfaringsarkiv. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i saksbehandlingssystemet etter dette.

Behandlingsgrunnlag              

Personvernforordningens artikkel 6 nummer 1 bokstav b: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse

Personvernforordningens artikkel 9 nummer 2 bokstav f: Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet.

Behandlingsansvarlig:            Geir Trulserud, adm. dir. i Finans Norge Forsikringsdrift
Databehandler:                       Atea
Personvernombud:                Personvern@finansnorge.no

Dine rettigheter

Du får innsyn i dine personopplysninger ved 1) henvendelse til ditt forsikringsselskap og/eller 2) ved henvendelse til Finans Norge Forsikringsdrift.

Ønsker du innsyn i din sak i NHVs saksbehandlingssystem fra Finans Norge Forsikringsdrift, må du sende en skriftlig og undertegnet begjæring til:

Finans Norge Forsikringsdrift
Postboks 2473
0202 Oslo 

Du må legge ved følgende i innsynsbegjæringen: En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde)

  • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson, må du legge ved fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver.

Selve begjæringen må inneholde: Navn, forsikringsselskap og saksnummer

  • NHVs saksbehandlingssystem kan ikke søke på navn og personnummer grunnet personvernhensyn. Vi må derfor ha et saksnummer fra ditt forsikringsselskap, som du må kontakte før du sender begjæringen til Finans Norge Forsikringsdrift.

Kan jeg sende innsynsbegjæring pr e-post?

  • Sensitive personopplysninger og personnummer skal du ikke sendes via usikret e-post. Vi ønsker å behandle innsynssaker per brev, Digipost eller kryptert e-post.

Når kan jeg forvente svar på en innsynsbegjæring?

  • Finans Norge Forsikringsdrift vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra vi mottok henvendelsen.
  • Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, vil vi begrunne forsinkelsen samt informere om når vi kan gi deg svar.
  • Svaret på begjæringen vil sendes per brev.   

Kan jeg få rette opp eller slettet opplysninger?

Dersom opplysningene er mangelfulle eller uriktige vil du kunne få rettet opp eller slettet disse.

Ved henvendelser om retting og sletting vil Finans Norge Forsikringsdrift ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet.

Dersom kravet om retting gjelder informasjon/dokumentasjon utarbeidet av tredjeparter, for eksempel legeerklæringer/journaler el., vil slik retting ikke kunne foretas av Finans Norge Forsikringsdrift. Slik retting (og sletting) må foretas av relevant helsepersonell, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §§ 5-1 og 5-2, jf. helsepersonelloven §§ 42-44.

Nemnda for helsevurdering

For å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, fremtidig uførhet og sykdomsrisiko hos forsikringssøkere, har forsikringsselskapene gått sammen og dannet nemnda for helsevurdering.