FOSS - personvernerklæring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

FOSS - personvernerklæring

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register hvor forsikringstagere som melder skade med krav om erstatningsutbetaling blir registrert. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen.

Formålet med registeret
Formålet er å effektivisere skadeforsikringsselskapenes saksbehandling i arbeidet med å forhindre og begrense forsikringssvindel. Registeret er et verktøy for selskapene i dette arbeidet.

Hvilke personopplysninger behandles?

 • fødselsnummer/foretaksnummer
 • saksnummer
 • selskap
 • bransjekode (for eksempel motorvogn)
 • skadetype (for eksempel tyveri)
 • registreringsdato og skadedato
 • saksbehandlers initialer/identitet 
 • skadeland

Opplysningene legges inn som faste parametere angitt i datasystemet. Ytterligere informasjon skal ikke, og kan ikke, legges inn i registeret. Registeret inneholder ikke sensitive personopplysninger

Rettslig grunnlag

Konsesjon fra Datatilsynet.

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysninger til FOSS hentes fra den registrerte skadesaken. Informasjon fra skadesaken registreres automatisk eller manuelt i FOSS av forsikringsselskapets saksbehandler. Informasjon om skadesaken blir innhentet fra kunden.

Hvem utleveres de til?

Politi (krever rettslig grunnlag), forsikringsselskap og kunden.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Nei

Når slettes opplysningene?

Etter 10 år, eller hvis opplysningene er feilregistrerte.  

Behandlingsansvarlig

Finans Norge Forsikringsdrift er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Geir Trulserud.

Informasjonsplikt

Forsikringsselskapene skal, etter sine vilkår/forsikringsdokumenter, gjøre kunden oppmerksom på at skader blir registrert i et felles skaderegister.

Begrensninger i bruken

Opplysningene i FOSS skal ikke brukes ved inngåelse av forsikringsavtaler, innhenting av forsikringstilbud eller i andre lignende situasjoner.

Informasjonssikkerhetskrav – rutiner

Selskapenes tilgang til FOSS er IP-styrt med personlig passord. Dersom privatpersoner ønsker innsyn, stilles det krav om skriftlig begjæring med legitimasjonskrav.

Innsyn

Privatpersoner får innsyn i sine personopplysninger i FOSS ved henvendelse til Finans Norge Forsikringsdrift (FNF). Sensitive personopplysninger og personnummer skal du ikke sende via usikret e-post. Vi behandler derfor innsynssaker kun per brev eller Digipost.

 

Krav til innsynsbegjæring

Begjæringen per brev må inneholde følgende:

 • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i FOSS
 • Navn, kontaktopplysninger og signatur
 • Fødselsnummer må følge innsynsbegjæringen da dette er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
 • En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) må vedlegges.
 • Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.

Begjæringen sendes til:

Finans Norge Forsikringsdrift,
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo 

Innsynsbegjæring via Digipost

Digipost er laget med tilsvarende sikkerhet som du er vant med i nettbanken. Alle meldinger er kryptert både når de sendes og der de lagres. Alle avsendere og mottakere i Digipost har bekreftet hvem de er med en sikker elektronisk ID, slik at det ikke finnes falske identiteter i tjenesten.

Begjæringen ved bruk av Digipost må inneholde følgende:

 • En spesifikasjon av at begjæringen gjelder innsyn i FOSS
 • Kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) hvor fødselsnummer framkommer. Fødselsnummer er nødvendig for å gjennomføre søk i systemet.
 • Kopi av legitimasjon er nødvendig for at vi skal kunne verifisere at avsender oppgir eget fødselsnummer
 • Forespørsel om innsyn via Digipost sendes til Finans Norge Forsikringsdrift.

Svar på innsynsbegjæring

FNF vil besvare en henvendelse om innsyn uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra mottak av henvendelsen. Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen fristen, skal vedkommende gis en forklaring på forsinkelsen, samt informasjon om når svar kan forventes. Svar på begjæringer sendes pr. post.  

Vedr. innsynsbegjæring pr e-post

Etter personopplysningsregelverket er det ifølge Datatilsynet forbudt for virksomheter å oppfordre enkeltpersoner til å sende fødselsnummer eller andre personopplysninger hvor konfidensialitet er nødvendig, på usikret e-post. Som følge av at FNF har behov for å motta dokumentasjon som inneholder fødselsnummer, ønsker vi ikke å motta innsynsbegjæringer til organisasjonens e-postadresse.

Retting og sletting

Innenfor de rammer som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning vil forsikringskunden kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg dersom de er mangelfulle eller uriktige.  

FNF vil ved henvendelser om retting og sletting ha en dialog med forsikringsselskapet som har lagt opplysningene inn i det enkelte registeret/saksbehandlingssystemet. Kunden kan etter omstendighetene bli bedt om å gi sitt samtykke til at FNF får innsyn i konkret sak hos forsikringsselskapet eller informasjon om saksnummer.

Informasjonskapsler

FOSS bruker informasjonskapsler (cookies). 

Kontaktinfo personvernombud

Personvern@finansnorge.no