Dokumenter

Har du husket å logge inn? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer

Logg inn eller opprett ny bruker ved å bruke "Logg-inn" knappen øverst til høyre. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

28 resultater

Type dokument
Velg område
28 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsuttalelse fra Finans Norge: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

  Vi viser til departementets høringsbrev av 19. januar 2022 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

 2. Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

 3. Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

  Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

 4. Høringsuttalelse – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18.06.21, samt høringsvedlegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, om forslag om videreføring av lov 7.

 5. Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

  Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

 6. Forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet - høringssvar

  Det vises til høringsbrev av 15.02.21 om forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering. Høringsfrist er 31.03.21.

 7. Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 07.10.20 om forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

 8. Forskriftsregulering av ansattes rett til representasjon i finansforetaks styrende organer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets e-post av 16. september 2020, samt senere dialog, om ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

 9. Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

  Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juli 2020. Nedenfor gis Finans Norges synspunkter på forslagene som er fremmet i høringsbrevet del I.

 10. Høring – overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 21.04.20 med vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. I høringsnotatet foreslås det nye regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene.

 11. Høringssvar - Forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven

  Det vises til høringsbrev av 23.03.20, med forslag til forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.