Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

359 resultater

Type dokument
Velg område
359 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring – enpersonsutredning om formuesrettslige lovvalgsregler

  Det vises til høringsbrev av 02.10.18 om enpersonsutredningen «Utredning om formuesrettslige lovvalgsregler».

 2. Høring – om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

  Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 01.11.18 vedrørende långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering.

 3. Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra EU - høring

  Finans Norge har mottatt på høring departementets høringsnotat datert 04.10.18 om forslag til regelverksendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU (Brexit).

 4. Høringsuttalelse om energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 28.9.2018 vedrørende NOU 2018:12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland.

 5. Overføring av verdipapirer mellom aksjesparekontoer – behov for senere ikrafttredelse og utfyllende regler

  I Prop. 1 LS (2018 - 2019) Skatter, avgifter og toll 2019 foreslås det enkelte endringer i ordningen med aksjesparekonto som ble innført 1. september 2017.

 6. Finans Norges høringsuttalelse - verdipapirforetaks tilknyttede agenter

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev 03.10.18, med Finanstilsynets forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om tilknyttede agenter.

 7. Endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret - høringssvar

  Det vises til høring om endring i finansforetaksloven § 16-2 om utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret med svarfrist 05.11.18.

 8. Innspill til ny melding om statens eierskap

  Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse i forretningsmessige virksomheter, både offentlig og privat, må være å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

 9. Høring - Personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

  Det vises til Finansdepartementets brev av 21.09.18, hvor Finanstilsynets høringsnotat av 10.09.18 med utkast til endringer i verdipapirfondforskriften om ansattes egenhandel sendes på høring.

 10. Høring – forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

  Det vises til departementets høringsnotat av 12.07.18 forslag til endringer i tvisteloven -tvistelovevalueringen.

 11. Høringssvar: Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten

  Vi viser til departementets høringsbrev 3.7.2018 om forslag til styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

 12. Forslag til forskrift om betalingstjenester – høringssvar

  Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 05.07.18 om forslag til forskrift om betalingstjenester med høringsfrist 05.10.18.

 13. Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer – Resultatpost 11

  Finans Norge viser til Finanstilsynets høringsnotat av 12.12.16 om tilpasning av regnskapsregler til IFRS for unoterte banker som Finansdepartementet sendte på høring 26.02.18 med høringsfrist 28.05.18.

 14. Høringsuttalelse - forslag til visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk

  Finans Norge viser til Skattedirektoratets brev av 20.06.18 der det foreslås visse endringer i dokumentasjonskravene for redusert kildeskattetrekk.

 15. Høring – forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond

  Det vises til høringsnotat av 29.06.18 vedrørende forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond.

 16. Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. - høringsuttalelse

  Det vises til høring om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. med frist 14.09.18. Finans Norge vil med dette inngi enkelte kommentarer til høringsnotatets pkt.