Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Gå til hovedinnhold

Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Runa Opdal Kerr

Andelen sysselsatte i befolkningen i Norge har falt over lengre tid. Med vår omfattende velferdsstat og en aldrende befolkning er ikke dette bærekraftig for fremtidige generasjoner. Sysselsettingsutvalget foreslår interessante tiltak for å få flere i jobb. Noen av tiltakene er politisk kontroversielle. Håpet er at forslagene vil sparke i gang en viktig debatt om hvilke endringer som må gjennomføres fremover.  

illustrasjonsfoto - et tomt kontor

Sysselsettingsutvalget har hatt et omfattende mandat med å analysere utviklingen i sysselsettingen, bruken av inntektssikringsytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting i Norge. Første rapport ble lagt frem 28. mars 2019. De viktigste forslagene er:

  • En ny sykepengeordning
  • En arbeidsorientert uføretrygd
  • Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

Se nærmere omtale av forslagene i utvalgets rapport.

På tide å se på sykelønnsordningen

Det har lenge ikke vært politisk vilje til å røre sykelønnsordningen, selv om både enkeltpolitikere, organisasjoner og andre har tatt til ordet for det. IA-avtalen som første gang ble inngått i 2001 har blitt en hvilepute både for politikerne og arbeidslivets parter. Status fra IA-arbeidet viser at man langt fra er i mål. Fremgangen med å få flere uføre ut i arbeid har vært ubetydelig og sykefraværet er totalt sett redusert med halvparten av det som var målsettingen.

Ny IA-avtale ble signert i desember i fjor og gjelder fram til og med 2022. Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres likevel i avtalen at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn. Det er positivt, men likevel for tamt i lys av utfordringene Norge står overfor fremover. Bærekraften i velferdssamfunnet er ikke tjent med å utsette endringer i enda flere år.

Jeg mener det er på tide å se på sykelønnsordningen.

Finansnæringen bør involveres

Sysselsettingsutvalget skal jobbe i to faser. Ved overleveringen av denne rapporten er ekspertgruppen ferdig med fase én. Deretter skal partene i arbeidslivet og fagekspertene sammen ta fatt på fase to. Her fortsetter drøftingene med utgangspunkt i forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle nye forslag som måtte komme for økt sysselsetting. Fase to skal etter planen være ferdig våren 2020.

På arbeidsgiversiden er NHO, Virke, Spekter, KS og staten representert. Verken her eller blant IA-partene er Finans Norge invitert til å delta. Finans Norge organiserer hoveddelen finansnæringen med over 200 av banker og forsikringsselskaper i Norge. Næringen sysselsetter samlet nærmere 50.000 mennesker. Finansnæringen sitter også på en sterk fagkompetanse innen forsikrings- og pensjonsordninger som er relevant for utvalgets arbeid.

Jeg håper derfor Sysselsettingsutvalget også vil invitere de arbeidslivspartene som ikke er del av den innerste kretsen til diskusjonene om det som trolig vil være en av Norges viktigste reformer etter tusenårsskiftet.