Rapport fra Kompetansebehovsutvalget: digitalisering får konsekvenser for kompetansebehovet

Gå til hovedinnhold

Rapport fra Kompetansebehovsutvalget: digitalisering får konsekvenser for kompetansebehovet

Runa Opdal Kerr

Digitaliseringen endrer kompetansebehovet fremover uttaler Kompetansebehovsutvalget, som denne uken la frem sin første rapport om fremtidens kompetansebehov. Det er ikke noe nytt for finansnæringen. 

Den teknologiske utviklingen er nå i ferd med å akselerere. En av de største utfordringene Norge står overfor er derfor hvordan vi kan ruste samfunnet, norske bedrifter og arbeidstakere for det digitale skiftet.  

Kompetansebehovsutvalget, som blant annet består av representanter fra partene i arbeidslivet, skal vurdere Norges kompetansebehov i fremtiden. Den første rapporten som nylig ble lagt frem, legger blant annet vekt på at digitalisering og automatisering både endrer arbeidsoppgavene i eksisterende yrker og åpner for nye yrker. Dette vil i sin tur føre til radikale endringer i kompetansebehovet. Samtidig mener utvalget at fremtiden er såpass usikker at det er vanskelig å ha klare råd for hvilken kompetanse fremtidens arbeidstakere bør ha.

Jeg deltok nylig på et toppmøte om forskning og høyere utdanning i regi av statsministerens kontor. Her var hovedtemaet digital kompetanse i utdanningene og universitetenes rolle i etter- og videreutdanning. Det var full enighet på mange punkter, herunder behovet for tverrfaglighet i alle studieretninger og økt fleksibilitet i både utdanningsløpet i og etterutdanningstilbudet.

Vi representerer fremtidens arbeidsliv

Når fremtiden er usikker kan det være nyttig å skjele til fortiden. Finansnæringen ble tidlig utfordret på omstilling som følge av digitalisering, og næringen har tatt tak. Roboter som får jobb som finansrådgivere, chatboter som overtar for kundebehandlere, stordataanalyser som blir grunnlaget for kredittvurderinger, digital kundebehandling og direktebetalinger og en rekke andre tjenester på mobil er bare noen veldig få eksempler på konkrete effekter av digitalisering som treffer næringen – allerede i dag.

Den digitale transformasjonen i finans har medført en betydelig produktivitetsøkning i næringen. Verdiskapingen har økt med over 100 prosent de siste 20 årene, samtidig som antallet jobber har vært omtrent uendret. Finansbedriftene har økt sin konkurransekraft, samtidig som de ansatte har tatt i bruk stadig mer avansert teknologi. Utdanningsnivået i næringen har økt betydelig og de senere årene har vi sett et skifte i rekrutteringen mot mer teknologikompetanse. Selv om vi ikke vet hva fremtiden bringer, føler jeg meg trygg på at finansnæringen besitter viktig endringskompetanse som det kan være verdt å lytte til.

Økende behov for teknologer og tverrfaglighet

En rekke utredninger og undersøkelser har over lengre tid pekt på at det utdannes for få med teknologi- og IKT-kompetanse her til lands, særlig med høyere grad. IKT-Norge har beregnet at vi bør utdanne minimum 5000 kandidater årlig i løpet av kommende regjeringsperiode.

Ser vi på dagens studenter, ser vi at halvparten av masterstudentene er uteksaminert innenfor samfunnsfag, jus, økonomi eller humanistiske fag, mens bare hver fjerde masterstudent kommer fra naturvitenskaplige og tekniske fag. Og bare en mindre andel av disse har mastergrad i IKT.

Kompetansebehovsutvalget virker imidlertid ikke spesielt opptatt de teknologiske studieretningene i sin første rapport, men uttaler mer generelt at tilbudet av utdannede kandidater bør treffe arbeidslivets behov for kompetanse enda bedre. Jeg forutsetter at teknologisk og digital kompetanse blir et viktig tema i neste rapport. Likefremt viktigheten av tverrfaglighet og at digital kompetanse inkluderes i alle studieretninger.

Digital kompetanse må være del av allmennkunnskapen

I fremtiden må digital kompetanse betraktes på lik linje med øvrige allmennkunnskaper og vil være viktig for normal deltakelse i samfunnet.

Digitalisering handler om at IKT går fra å være et støtteverktøy i virksomhetene til at det blir en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodeller, organisasjon og prosesser blir designet med tanke på å utnytte dagens og morgendagens teknologi. Hva digital kompetanse er, avhenger av hvem du spør og den enkelte bedrifts behov. Det handler ikke først og fremst om at alle må kunne programmere, men det vil være viktig å forstå hva koding er. Og det handler like mye om digital forståelse. For eksempel å forstå hva en emneknagg i sosiale medier vil kunne medføre og hva disruptiv teknologi betyr for bedriftenes utvikling og forretningsmodeller. Og ikke minst hvordan man kan utnytte teknologien i egen jobb. Vet du noe om dette, har du en digital forståelse.

For meg handler digital kompetanse om å forstå den gjennomgripende innvirkningen teknologien har på samfunnet, bedriftens strategier, egne arbeidsoppgaver og hvordan teknologien i samspill med nye ideer muliggjør innovasjon.

Læringslivet

Mye av kompetanseutviklingen skjer på jobben gjennom nye arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. Men den raske teknologiske utviklingen krever at alle har et aktivt forhold til å holde seg relevant. Nysgjerrighet og omstillingsdyktighet er viktige stikkord her. Toget går, og det er viktig at den enkelte kaster seg på og ikke velger å stå igjen på perrongen. Husk at kompetanse ikke bare handler om fagkompetanse, men også om hvilke ferdigheter og holdninger man har.

I en undersøkelse om «The Digital Talent Gap» fra Linkedin og Capgemini i 2017 kommer det frem at over halvparten av de med høy kompetanse innenfor digitalisering vil skifte jobb dersom de opplever at deres faglige utvikling stagnerer der de er. Mulighet for kompetansepåfyll på arbeidsplassen blir derfor avgjørende for å beholde arbeidstakere fremover.

Flere av våre medlemsbedrifter har endret hvordan de jobber med kompetanseutvikling.  Noen har etablert et system hvor alle ansatte blant annet kan dele egen kompetanse med hverandre via små videosnutter, mens andre lanserer læringsapper Det skjer i det hele tatt mye spennende ute i ulike virksomheter, og fellestrekket er at det skjer digitalt.

Kompetansebehovsutvalgets rapport avsluttes med en oppfordring om løpende innspill fra relevante aktører på tema knyttet til utvalgets arbeid. Den oppfordringen tar vi og inviterer oss på nytt til et møte om finansnæringens erfaringer og syn på kompetansebehovene fremover. Sist vi spurte hadde de ikke tid.