Feil bilde av kvinner i finans

Gå til hovedinnhold

Feilaktig bilde av kvinner og finans

Runa Opdal Kerr

I flere artikler i DN den siste tiden er finansnæringen fremstilt som likelønnsversting og mannsdominert. Dette bildet må nyanseres.

Gruppe av kvinner.jpg

Rapporten «Kvinner i finans: Kan ikke, vil ikke, får ikke?» er skrevet av CORE (Senter for likestillingsforskning) på oppdrag fra Finansforbundet. Rapporten som er basert på intervjuer med 15 kvinner og 15 menn i næringen gir nyttig kunnskap om årsakene til skjevfordeling mellom kvinner og menn i næringen og bekrefter utfordringer og bakenforliggende årsaker som vi er kjent med fra før.

Samtidig tegner rapporten et bilde av finansbransjen som spennende, dynamisk og nytenkende, med like karrieremuligheter for både kvinner og menn. Innenfor store forretningsområder i bank og forsikring, beskriver rapporten en kjønnsbalansert virkelighet der det er fullt mulig å kombinere karriere i finans med familieliv. Her er det bred aksept for familieprioriteringer. Lik lønn for likt arbeid etterleves som et grunnleggende prinsipp. Lønnsgapet som har oppstått i næringen sett under ett, skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

Flere kvinner i ledende stillinger

Om lag halvparten av de som jobber i finans er kvinner. Imidlertid trenger vi flere kvinner inn i ledende stillinger, noe som er et satsingsområde for næringen. Vi vet at mangfold er lønnsomt. Det gir en større base å rekruttere gode medarbeidere fra, og diversifiserte team er mer kreative. Det skaper mer lønnsomhet enn ensartede team. I 2018 var hver tredje leder i finans en kvinne, en høyere andel enn i de fleste andre næringer i privat sektor.

Vi synes likevel det går for tregt. Finansnæringen måler derfor utviklingen gjennom syv likelønnsindikatorer hvert år og har samlet seg om en verktøykasse for arbeidet med mangfold og likestilling. Verktøykassene brukes aktivt av Finans Norges medlemsbedrifter for å jobbe systematisk med problemstillingene.

Finansnæringen er også, etter det vi vet, den eneste bransjen som har innført belønning av ansatte som har vært ute i fødselspermisjon i mer enn fem måneder – både kvinner og menn.  Mange bedrifter jobber aktivt med likestilling og mangfold. DNB er et eksempel på en bedrift som også jobber globalt med disse problemstillingene. Konsernet har bl.a. innført kjønnsnøytral betalt foreldrepermisjon på minst 20 uker globalt.

Internasjonal konkurranse

På noen få områder henger det strukturelle utfordringer igjen i næringen. I forretningsområder som kapitalmarked og storkunde konkurrerer man bl.a. i et internasjonalt marked der kundene ikke nødvendigvis følger norsk døgnrytme. Dette styrer arbeidspresset og arbeidstiden fordi kunden har høye forventinger om tilgjengelighet. Det samme kjenner vi igjen fra deler av advokat- og konsulentbransjen. Mer individuelt ansvar til den ansatte og resultatbasert avlønning fører ofte til et mer konkurranseorientert klima. Noen bedrifter faser nå ut bonuser nettopp for å bøte på dette. Slike endringer i lønnspolitikken kan kanskje gjøre kvinners karrierevei i disse områdene av finans mer fristende. Vi må imidlertid ikke glemme at man for visse stillinger i arbeidslivet tar et prioriteringsvalg , uavhengig av om man er mann eller kvinne. 

Fakta om rapporten fra Finansforbundet

Rapporten er laget på oppdrag fra Finansforbundet med støtte fra Finansmarkedsfondet. Rapporten er en intervjustudie med 15 kvinner og 15 menn om deres karriereveier i finans. Finans Norge har bistått forskerne med statistikk og formidlet kontakt til medlemsbedrifter som har bidratt med intervjuobjekter.

Her kan du lese hele rapporten. 

 

 Du kan også lese mer om dette temaet i artikkelen "fakta og myter om kvinner og menn i finans".