Rockestjerner på sparebankscenen

Gå til hovedinnhold

Rockestjerner på sparebankscenen

Iman Winkelman

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor.

Over store deler av verden markeres den internasjonale kvinnedagen i dag. Også i Norge er det planlagt ulike markeringer, og for mange er 8.mars en dag til ettertanke med hensyn til FNs bærekraftmål nummer 5 som omhandler likestilling mellom kjønnene og viktigheten av å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

På vei, men ikke i mål

Den norske sparebanksektoren har på flere områder kommet langt på området for mangfold og likestilling. Først og fremst gjennom å legge til rette for karrieremessig likestilling mellom kjønnene i forbindelse med rekruttering til stillinger på ulike fagområder, og på ulike nivå. I tillegg har flere av bankene gjort likestilling til et viktig tema i eget bærekraftarbeid. En rekke sparebanker har også utarbeidet retningslinjer for mangfold og likestilling med tydelige krav om at alle ansatte uavhengig av kjønn og etnisitet skal ha samme muligheter med hensyn til lønn og utvikling.  

Samtidig har sparebanksektoren fortsatt et uforløst potensial for å gjøre enda mer på likestillingsområdet. Slik Finanswatch har dokumentert, er det foreløpig bare om lag 1 av 5 kvinnelige toppledere i norske sparebanker. Også blant bankenes styrer, finner vi fortsatt flere menn enn kvinner i lederrollen. En ny opptelling Sparebankforeningen har gjennomført blant sine medlemmer som representerer sparebankstiftelser, viser dessuten at bare 4 av de 34 stiftelsene har kvinnelige ledere.  Dette er vel begynt, men langt fra fullendt.

Felles ansvar

Vi har et viktig, felles ansvar på tvers av en samlet sparebanksektor for å bidra til enda større bevissthet om likestilling og mangfold blant våre egne virksomheter. Dette er et ansvar vi opplever at mange av våre medlemmer tar på stort alvor, og flere av bankene har også bedt oss som forening om å etterstrebe større grad av likestilling i forbindelse med vår aktivitet på ulike områder. Vi opplever at disse tilbakemeldingene er viktige og virker skjerpende. Det er grunn til å tro at den samme effekten gjør seg gjeldende for de øvrige kundene og forretningsforbindelsene som også blir bevisstgjort på dette fra sin lokale sparebank som ledd i bankens samfunnsansvarsarbeid.   

Det er også viktig å minne om at flere sparebanker og sparebankstiftelser gjennom sine gaveutdelinger til allmennyttige formål er betydelige bidragsytere til initiativ og prosjekter som fremmer likestilling og mangfold.  

Kollektive forbilder

Tilsvarende opplever vi at flere av våre medlemmer de senere år også har vært opptatt av å rekruttere flere kvinner til synlige mellomleder- og topplederposisjoner i egen virksomhet. Disse rockestjernene er kollektive forbilder som viser både kvinner og menn at det ikke er kjønn, men personlig egnethet, ferdigheter og egenskaper som er avgjørende for å gjøre karriere på øverste nivå i banken. Over tid vil de kvinnelige rockestjernene på sparebankscenen sannsynligvis bidra til en mer likestilt og mangfoldig sparebanksektor sammenlignet med i dag. Dette er godt nytt for en næring der virksomhetene hver for seg, og sammen, representerer en lang og stolt historie med hensyn til å være en viktig drivkraft for positiv samfunnsutvikling.

Gratulerer med kvinnedagen, alle nåværende og fremtidige stjerner i sparebank-Norge!

Innlegget stod første gang på trykk i Finanswatch 8.mars 2022.