Nytt stiftelsesregelverk som politisk snubletråd?

Gå til hovedinnhold

Nytt stiftelsesregelverk som politisk snubletråd?

Iman Winkelman

Har regjeringen egentlig forstått rekkevidden av sitt eget initiativ til nytt regelverk for stiftelser?

Regjeringen har foreslått et nytt regelverk for stiftelser som vil kunne medføre store økonomiske og administrative ulemper for mange viktige stiftelser av stor samfunnsmessig betydning.

Har regjeringen egentlig forstått rekkevidden av sitt eget initiativ, eller er forslaget en dårlig skjult snubletråd som næringsministeren forsøker å legge igjen i tilfelle regjeringsskifte etter høstens valg?

Forbud mot næringsvirksomhet

Regjeringen har gjentatte ganger poengtert at det offentliges behov for kontroll må balanseres mot næringsringslivets behov for forenkling.

Sett i lys av dette, er vi både overrasket og forundret over at næringsdepartementet i et nytt høringsnotat foreslår at næringsdrivende stiftelser skal ha et forbud mot å drive næringsvirksomhet selv.

I praksis innebærer dette at en rekke av landets til sammen over 6 000 stiftelser må omstrukturere egen virksomhet gjennom å skille ut næringsvirksomheten i egne datterselskaper.  

Store konsekvenser for mange

For enkelte stiftelser er dette uproblematisk. Flere av landets største næringsdrivende stiftelser har allerede organisert virksomheten slik at næringsvirksomheten foregår utenfor stiftelsen.

De praktiske konsekvensene er samtidig store for en rekke små og mellomstore stiftelser som driver næringsvirksomhet som integrert del av egen virksomhet.

I praksis innebærer forslaget at museer som kombinerer formidling med vaffelsalg, risikerer å måtte skille ut kafedriften i eget selskap. En rekke stiftelser som besitter lokaler som også benyttes til utleie, risikerer nå også å måtte tid og ressurser på å omorganisere virksomhet.

Regjeringens forslag er godt nytt for advokater og revisorer, men dårlig nytt for alle stiftelser som har lav eller begrenset næringsaktivitet, og som ikke har funnet det hensiktsmessig å organisere dette utenfor stiftelsen ettersom den næringsmessige virksomheten er nokså begrenset både når det gjelder omfang og omsetning.  

Usikker på argumentene

Næringsdepartementet begrunner sitt forslag til endringer med at mange stiftelser per i dag har en uriktig forståelse av hvorvidt de er skattepliktig eller ikke, og at det kan være krevende for stiftelser å skille mellom stiftelseslovens næringsbegrep og skattelovens ervervsbegrep.  

Vi er svært usikre på om dette reelt sett er tilfelle, og minner samtidig om at vurderingen av skatteplikt fortsatt vil bli avgjort basert på vurderinger etter skatteloven – uavhengig av hvilke krav som stilles til virksomheten etter stiftelsesloven.

Politisk snubletråd?

For noen år siden konkluderte utvalget som vurderte ny stiftelseslov med at det var uaktuelt å begrense stiftelsenes frihet til å drive næringsvirksomhet.

Regjeringens forslag er på mange måter å sammenligne med å innføre et direkte næringsforbud for stiftelsene, med tilhørende store omstillingskostnader i form av krav til omorganisering av virksomheter som ofte i bare begrenset omfang bedriver næringsvirksomhet.

Vi både tror og håper at regjeringens høringsnotat representerer et forsøk på å legge ut en politisk snubletråd i forbindelse med høstens stortingsvalg, og ikke representerer et reelt forsøk på å belaste stiftelsene med svært inngripende detaljkrav om hvordan de må organisere sin virksomhet fremover.

 

Iman Winkelman
Direktør Sparebankforeningen

Innlegget stod første gang på trykk i Finansavisen 25. juni 2021.