Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Gå til hovedinnhold

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Iman Winkelman

Gjennom ulike valgkamputspill den siste tiden har enkelte partier signalisert at de vil avvikle gaveforsterkningsordningen på kunst- og kulturområdet ved et eventuelt regjeringsskifte. 

Selv om våre medlemmer ikke berøres direkte av forslaget, og vi fortsatt ikke vet hva som blir det nye stortingsflertallet, finner vi det viktig å påpeke at forslaget kan ha negative konsekvenser for flere.

Samlede tildelinger på 2,3 milliarder kroner

I Norge har sparebankene sammen med sparebankstiftelsene lang tradisjon for å bruke deler av sitt overskudd til gode formål i eget nærområde. I fjor var det samlede tildelingsbeløpet på allmennytteområdet 2,3 milliarder kroner, hvorav kunst- og kulturfeltet var et av områdene som i størst grad ble prioritert både med hensyn til antall tildelinger og samlet beløp.

Enkel og ubyråkratisk

Vår gjennomgang av den statlige gaveforsterkningsordningen viser at ordningen er viktig for mange kunst- og kulturinstitusjoner, og spesielt spiller en stor rolle for mottakerne som blir tilgodesett med tildelinger fra sparebankenes og sparebankstiftelsenes allmennyttevirksomhet. Av et samlet beløp på 2,3 milliarder kroner i private gaver til kunst- og kultursektoren i årene 2014-2020, stammer mer enn 850 millioner kroner fra sparebanknæringen. Dette har vært direkte medvirkende til at en rekke små institusjoner på en enkel og ubyråkratisk måte har blitt tilgodesett med mer enn 200 millioner kroner ekstra i offentlig støtte de siste årene – sammenlignet med om gaveforsterkningsordningen ikke hadde eksistert.

Bekymret på vegne av institusjonene

For kort tid tilbake varslet Sykehusklovnene at de kan komme til å tape flere millioner kroner dersom gaveforsterkningsordningen blir vraket etter valget. Dette er et stort beløp for en liten aktør som driver med scenekunst. Våre medlemmer er i tett kontakt med flere andre mottakere av private gaver som også risikerer at deler av grunnlaget for egen drift forsvinner dersom gaveforsterkningsordningen ryker. Dette gjør oss bekymret på vegne av institusjonene som er for små til å motta støtte fra staten gjennom Kulturdepartementets budsjett, eller som representerer et alternativ som det er vanskelig å inkludere i de mer generelle støtteordningene fra myndighetene.

God arbeidsfordeling mellom offentlig og privat sektor

For våre medlemmer som representerer giversiden, vil en avvikling av gaveforsterkningsordningen sannsynligvis medføre flere søknader med større ønsket tildelingsbeløp. Dette kan vi leve med. Samtidig ser vi ingen grunn til å avvikle en ordning som de siste årene har bidratt til en god arbeidsfordeling mellom offentlig og privat sektor når det gjelder finansiering av landets museer, kunst og scenekunst. Da står vi igjen med spørsmålet: Hvorfor fjerne noe som fungerer?

Innlegget stod første gang på trykk i Finansavisen 21. august 2021.