Hvem stiller opp når det regner som verst?

Gå til hovedinnhold

Hvem stiller opp når det regner som verst?

Iman Winkelman

Nye tall som Sparebankforeningen har innhentet viser at en samlet banknæring har vært sterkt til stede for næringslivet under koronakrisen. De samme tallene viser også at sparebankene har vært avgjørende for lokale og regionale bedrifter som har blitt rammet av en akutt likviditetskrise som følge av pandemien.

I Norge fikk myndighetene raskt på plass viktige ordninger for å hjelpe bedrifter som fikk utfordringer i kjølvannet av koronapandemien og myndighetenes strenge smitteverntiltak. Ved siden av kompensasjonsordningen for næringslivet og utsatt innbetaling av offentlige skatter og avgifter, har spesielt lånegarantiordningen vært avgjørende for å hjelpe virksomheter som over natten mistet store deler av sitt omsetnings- og fortjenestegrunnlag i fjor vår.

Over 70 000 arbeidsplasser reddet

Tall som Sparebankforeningen har innhentet og analysert fra GIEK viser at banknæringen har formidlet over 12 milliarder kroner i statsgaranterte lån til over 4100 bedrifter siden lånegarantiordningen ble etablert i fjor vår.  Dette har vært medvirkende til å redde over 70 000 arbeidsplasser i privat sektor. Satt i perspektiv, tilsvarer dette dobbelt så mange arbeidstakere som en av Norges største arbeidsgivere, selskapet Norsk Hydro, har på global basis. 

Bransjene som i størst grad har gjort nytte av ordningen, er varehandel og bilverksteder, industri, overnattings og serveringsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet. Det er innenfor disse næringene vi finner mange virksomheter som spesielt har vært rammet av pandemien og myndighetenes strenge smitteverntiltak. Samtidig er dette bransjer som har stort innslag av små og mellomstore bedrifter, og som ikke nødvendigvis kan henvende seg til andre enn sin bankforbindelse i forbindelse med tilgang til ekstern finansiering.

Største formidler av statsgaranterte lån i 8 av 11 regioner

Sparebankforeningens analyse av tallmaterialet underbygger påstanden om at sparebanknæringen er sterkt til stede for lokale og regionale bedrifter. Målt som andel av totalt antall statsgaranterte lån innvilget, var sparebankene største formidler av antall lån i 8 av 11 regioner. Tallene fra GIEK viser dessuten at sparebankene er største formidler av lån/kreditt fra ordningen til en rekke bransjer og næringer som har avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er gjerne utenfor de sentrumsnære områdene sparebankene har størst betydning. Samtidig er flere av de regionale sparebankene også sterke motorer for nærings- og samfunnsutviklingen i byene.  

Økt forståelse for viktigheten av tilstedeværelse

Tallene fra GIEK viser samtidig at en samlet banknæring i Norge har vært en viktig medspiller i myndighetenes arbeid med å redusere næringslivets utfordringer i en krevende krisetid. Dette lar seg også bekrefte gjennom tall fra en fersk medlemsundersøkelse der mer enn 9 av 10 banksjefer svarer at samarbeidet mellom myndighetene og finansnæringen har vært viktig for å redusere de negative virkningene av koronapandemien for norsk økonomi. Samtidig oppgir 86 prosent av de er helt eller delvis enig i at pandemitiden har gitt økt forståelse for viktigheten av en finansnæring som er til stede regionalt og lokalt.

Det går heldigvis mot en gradvis gjenåpning av samfunnet, og i skrivende stund varsler regjeringen flere detaljer om trinn to i gjenåpningsplanen. Etter hvert vil koronapandemien være historie. Samtidig vil banknæringen og landets sparebanker leve videre og fortsette å oppfylle sitt viktige nærings- og samfunnsoppdrag. Da er det samtidig godt å vite at man som næring stilte opp når det regnet som verst – og det så som mørkest ut i forlengelsen av en nasjonal krise.