Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Gå til hovedinnhold

Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Iman Winkelman

Mens utenlandske eiere er store investorer i norske børsnoterte foretak, har sparebankene i stor grad nasjonalt og lokalt eierskap. Hva betyr dette for de som nyter godt av at sparebankene leverer positive resultater?

Sparebankforeningen har innhentet nye tall for å kartlegge hvem som egentlig representerer eierinteressene i de norske sparebankene som opererer med egenkapitalbevis. Dette som grunnlag for å vurdere hvem som mottar deler av sparebankenes overskudd, og hvordan dette kommer samfunnet til gode på ulike måter.

Hovedkonklusjonen kan vi allerede røpe nå: Sparebankene har i all hovedsak eiere bosatt i Norge, og i stor grad eiere som holder til i samme nærområde som banken de er medeier i. Dette har positiv samfunnsmessig betydning på flere områder.

Sparebanker har stort innslag av norsk eierskap

Tall som Sparebankforeningen har innhentet fra SSB og Euronext VPS viser følgende:

 • Sparebankene har i hovedsak norske eiere/investorer.

  Mens utenlandske eiere/investorer er største enkelteiersektor i noterte aksjer med en andel på hele 40 prosent, er tilsvarende tall når det gjelder sparebankenes egenkapitalbevis på knappe 14 prosent. Grovt forenklet kan man si at utenlandske investorer eier 40 prosent av norsk næringsliv som er notert på Oslo Børs, mens bare 14 prosent av sparebankenes eierandelskapital er utenlandsk eid. 

 • Mange av sparebankenes egenkapitalbeviseiere bor i samme region som sparebanken.

  Hele 42 prosent av sparebankenes egenkapitalbevis (målt ved verdi) er eid av eiere/investorer som holder til i samme region som sparebanken har hovedkontor. For noterte foretak for øvrig er tilsvarende tall 25 prosent. 
 • Sparebankstiftelsene gjør at den lokale forankringen og de positive ringvirkningene lokalt blir enda sterkere for sparebanker sammenlignet med noterte aksjer.

  34 prosent av sparebankenes egenkapitalbevis (målt ved markedsverdi) er eid av sparebankstiftelsene. Dette er lokale eiere i den forstand at stiftelsene har en plikt til å videreføre viktige sparebanktradisjoner som blant annet innebærer å dele av sitt overskudd med (lokal)samfunnet stiftelsen er en del av. Overskudd som de lokale og regionale sparebankene opptjener og utbetaler i utbytte til sparebankstiftelsene, skal altså også deles ut til allmennyttige formål lokalt.

Sparebankenes overskudd går tilbake til lokalsamfunnet

Egenkapitalbeviset representerer et egenkapitalinstrument som gir eierne adgang til å motta kontantutbytte fra sparebanken etter nærmere vedtak i bankens øverste organ. Det sterke lokale eierskapet til sparebankene medfører at en stor andel av de samlede midlene som utbetales i utbytte, tilfaller regionene der sparebanken holder til.  

De positive effektene av stort innslag av nasjonalt og lokalt eierskap i sparebankene er blant annet:

 • Større kapitaltilgang til lokale næringsdrivende og privatpersoner som kan brukes i forbindelse med investering og oppbygging av lokale arbeidsplasser.  

 • Mer midler til lokalt forbruk som blant annet kommer stedbunden virksomhet innen  handel- og tjenesteytende næring til gode.    

 • Sparebankstiftelsene som mottar utbytte, benytter disse midlene helt eller delvis i forbindelse med sitt allmennyttearbeid lokalt. Dette kommer idrett, kultur og frivillig sektor i bankens/stiftelsens nærområde til gode gjennom gaveutdelinger og initiativ som fremmer samfunnsnytte på ulike måter. 

 • I tillegg bidrar mange av stiftelsene og sparebankene) også til lokal og regional næringsutvikling gjennom strategisk anvendelse av utbyttemidlene. Dette skaper grunnlag for økt verdiskaping og sysselsetting lokalt.

 Er du også en av dem som er medeier i egen sparebank?

Kanskje er du blant dem som er medeier i egen sparebank, eller som har kjøpt noen egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs? Hvis ja, bidrar du positivt til både utviklingen av sparebanknæringen og samfunnet. I tillegg viser historien at det å eie egenkapitalbevis også har vært en lønnsom investering basert på både verdiutvikling og utbytteutbetalinger knyttet til dette egenkapitalinstrumentet over tid. Noe å tenke på neste gang du har penger til overs og vurderer ulike spareformer.