bloggarkiv

Gå til hovedinnhold

Bloggarkiv

Her er alle blogginnlegg fra Runa Opdal Kerr.

Tanker om arbeidslivet i finans

Det er attraktivt å jobbe i finansnæringen, det viser resultater fra undersøkelser som måler hvor folk har lyst til å jobbe. Vi er en næring med høy kompetanse, et høyt lønnsnivå og vi er ca. halvparten menn og kvinner. Tilbakemeldingene Finans Norge får, viser at det er høy grad av tillit mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Med andre ord, i finansnæringen er det godt å...

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Likestilling og bonus er igjen satt på dagsorden, nå gjennom rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» utgitt av CORE på oppdrag fra Finansforbundet og stiftelsen Women in Finance. Rapporten peker på en god måte på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten...

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang?

Finansnæringen har gjennom de siste årene ikke klart å holde frontfagsrammen. Kompetanseskiftet er en viktig årsak, men en annen viktig årsak er de jevnt over gode økonomiske resultatene i næringen. Når virksomheten går godt, vil de ansatte gjerne ha en del av verdiskapningen og det oppstår et lønnspress.

Tariffoppgjør i en spesiell tid

Vi er snart klare for årets tariffoppgjør i finansnæringen. Rett etter påske samles partene for å forhandle om både økonomi og endringer i tariffavtalen. Normen for oppgjøret er allerede fremforhandlet mellom partene i industrien. I år landet den økonomiske rammen på 3,7 prosent, noe som med en anslått prisvekst på 3,3 prosent vil gi en gjennomsnittlig reallønnsøkning.

Medisin mot kompetanseskiftet?

Finans Norge publiserte nylig en rapport om hvordan lønnsdannelsen skjer i finansnæringen.  Rapporten forklarer og dokumenter hvorfor lønnsveksten har ligget høyere enn frontfagsrammen og en av faktorene som har bidratt og fortsatt bidrar, er et stadig høyere kompetansenivå. Hva kan næringen gjøre med det? Finnes det noe medisin som kan kurere lønnsfeber på grunn av stadig...

Kvinner i Finans Charter vil forplikte

Finansnæringen har gått sammen om et charter der de virksomhetene som signerer, forplikter seg til fire prinsipper for å øke kvinneandelen i ledende stillinger og spesialistfunksjoner. Det er allerede mange initiativ for å styrke kvinners posisjon i nærings...

Mann som holder vekt med kvinne og mann.Foto.
Foto: Andranik123/AdobeStock

Bonus til besvær?

Snart skal industrien i gang med mellomoppgjøret hvor de skal fastsette frontfagsrammen. En ramme som resten av norsk arbeidsliv er enige om å forholde seg til slik at norsk konkurransekraft overfor utlandet ikke svekkes. Og la det være helt klart: Som...

Illustrasjonsbilde: Folk i et kontorlandskap og en pcskjerm med grafer på

Vårens "vakreste" eventyr

Tariffoppgjøret i finans er ferdig forhandlet. Jubelen står ikke i taket noen steder, til det var forventningene på begge sider noe annerledes enn resultatet ble.

Illustrasjonsfoto: Mynter i tre stabler

Likelønnsgapet minker, men jobben er ikke ferdig

Nye tall fra SSB viser at det både er en økning av antall kvinnelige ledere i finans og en reduksjon av lønnsgapet mellom kvinner og menn i næringen. Dette er gledelig og kommer som følge av målrettet innsats i banker og forsikringsselskap.

Illustrasjonsfoto: En mannlig utstillingsdukke og en kvinnelig

Ledelse i en raskere og smidigere verden

Det blir ikke lett, hverken for ledere eller medarbeidere fremover. Vi står sammen overfor store utfordringer og må endre oss, ikke bare i finansnæringen.

Personer rundt en pult og pc. Illustrasjonsfoto.

Arbeidstidsregler til besvær

Norge må omstilles – det er alle enige om. Mange av de arbeidsoppgavene vi gjør i dag, vil digitaliseres, og mange av oss vil fremover måtte jobbe på helt andre måter og med andre oppgaver.

Med mer bruk av digitale, bærbare verktøy gjør at vi kan ha mer fleksible arbeidsdager. Da er "normalarbeidsdagen" ikke lenger "normalen".

Feilaktig bilde av kvinner og finans

I flere artikler i DN den siste tiden er finansnæringen fremstilt som likelønnsversting og mannsdominert. Dette bildet må nyanseres.

Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Andelen sysselsatte i befolkningen i Norge har falt over lengre tid. Med vår omfattende velferdsstat og en aldrende befolkning er ikke dette bærekraftig for fremtidige generasjoner. Sysselsettingsutvalget foreslår interessante tiltak for å få flere i jobb....

illustrasjonsfoto - et tomt kontor

Digital kompetanse for folk flest

Digital kompetanse blir viktigere i arbeidslivet fremover. Den raske endringstakten i teknologiutviklingen øker behovet for kontinuerlig kompetanseheving og ny læring. Dette gjelder oss alle, uansett studieretning og utdanningsnivå. Nå ser vi heldigvis lovende takter fra akademia.

IMF: Mangfold i finans gir økt stabilitet og økonomisk vekst

En rapport fra Det internasjonale pengefondet IMF, utgitt i midten av denne måneden, viser at flere kvinner, både som brukere, som leverandører og som regulator av finansielle tjenester, vil gi fordeler utover det å adressere likestilling. Mangfold vil fremme større stabilitet i banksystemet og øke den økonomiske veksten. Det bidrar også til en mer effektiv penge- og...

Teknologiutviklingen endrer arbeidslivet i finansnæringen

De store teknologiendringene rundt oss vil påvirke finansnæringen i stor grad og medføre store endringer i hvordan vi jobber og hvilken kompetanse vi har behov for. Finans Norge har nylig laget en egen rapport som ser på teknologiutviklingen og fremtidens...

Rapportforside med rapportens overskrift. Illustrasjon av teknologi i bakgrunnen. Fotokomposisjon.

Likestilling går begge veier, men ikke i Norge?

Norge driver med ulovlig og systematisk diskriminering av menn. Dette mener ESA, organet som overvåker at Norge følger EUs regelverk og som nå tar Norge til EFTA-domstolen for brudd på likestillingsdirektivet. Dette er på sin plass og på tide.

Vårens vakreste eventyr

Lønnsoppgjøret i privat sektor er i gang. I år er det et såkalt samordnet oppgjør og LO og NHO er først ut. Frontfaget går først. Slik skal det være, det er her hovedtyngden av konkurranseutsatt sektor ligger. Det er her den økonomiske rammen forhandles frem. 

Nei, det er ikke nok nå

Vi er da likestilte nok, tenker mange. For vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet med likestilling. På mange områder har vi også det. Men det er dessverre langt igjen til målet – også...

Gruppe av kvinner. Foto.

#Metoo – det skjer i alle næringer

Det pågår en heftig debatt i media for tiden – nærmest en farsott inspirert av de mange kvinnene som har stått frem etter bokstavelig talt å ha følt på kroppen hvordan Hollywood-toppen Harvey Weinstein gjennom mange år tok seg til rette. En mann som ellers...

Meetoo på gul bakgrunn. Foto.
Foto: GTbov/Shutterstock