Om finansmarkedet

Gå til hovedinnhold

Om finansmarkedet

Finansmarkedet er en betegnelse som benyttes for markedet for omsetning av finansielle eiendeler og forpliktelser.

Finansmarkedet spiller en viktig rolle for den økonomiske utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, fordi velfungerende finansmarkeder bidrar til å kanalisere kapitalen til de investeringsprosjektene som antas å være mest lønnsomme og dermed til en god samfunnsøkonomisk utnyttelse av ressursene.

Kapitalmarkedet
er en del av finansmarkedet og har som oppgave å fremskaffe kapital og omplassere risiko. Slik fremskaffelse og omplassering foregår hovedsakelig ved utstedelse, plassering og handel med finansielle instrumenter. Et velfungerende kapitalmarked gir økt kapitaltilgang i samfunnet.
 
Kapitalmarkedet består igjen av i hovedtrekk to delmarkeder – egenkapitalmarkedet og lånekapitalmarkedet som igjen består av en rekke delmarkeder som aksjemarkedet, pengemarkedet, sertifikatmarkedet og obligasjonsmarkedet mv. To andre sentrale deler av finansmarkedet er valutamarkedet og derivatmarkedet. Det finansielle systemet sørger for fordeling av kapital og risiko, samt ivaretar betalings- og oppgjørsfunksjoner.
 
Ved at foretak kan utstede verdipapirer som f.eks. aksjer og obligasjoner, kan både egenkapital og lånekapital hentes inn fra mange investorer og risikoen fordeles på flere eiere og långivere. Avhengig av foretakets størrelse, kapitalbehov, utviklingsstadium, eiersammensetning, mv. kan foretaket velge å hente inn kapital i det unoterte markedet (”gråmarkedet”), eller la foretakets verdipapirer noteres på en regulert markedsplass, for å få tilgang til et større marked med flere og større investorer.
 
For at tilgangen på kapital skal være effektiv er det gunstig at det finnes et marked for annenhåndsomsetning av verdipapirene som utstedes, slik at eierne ikke er bundet opp med investeringene på ubestemt tid. Slik omsetning kan skje direkte mellom to villige parter med eller uten medvirkning av verdipapirforetak som mellommann, eller den kan skje via en markedsplass med medvirkning fra et eller flere verdipapirforetak.
 
Den raskeste og mest trygge annenhåndshandel med hensyn til riktig prisfastsettelse, foregår i de verdipapirene som er notert på et regulert marked, eksempelvis Oslo Børs.
 
For at regulerte markeder skal virke etter sin hensikt må aktørene i markedet ha tillit til måten markedet fungerer på. Dette forutsetter at det fastsettes generelle handelsregler som skaper tillit til prisfastsettelsen i markedet. Det forutsetter også at verdipapirforetakene, som forestår handelen på vegne av kundene, opptrer med tilstrekkelig integritet og uavhengighet, slik at kundenes interesser ivaretas på en god måte.
 
Hensiktsmessige handels- og virksomhetsregler i lovgivningen både for børser og andre regulerte markedsplasser og for verdipapirforetak, er viktig for å underbygge tilliten til handelen med finansielle instrumenter.
 
De sentrale aktørene i finansmarkedet i Norge har siden 1986 vært under tilsyn av Finanstilsynet. Dette gjelder både investorer, mellommennene (verdipapirforetakene) og markedsplasser (eks. Børsen). Gjennom tilsyn med foretak og markeder skal Kredittilsynet sikre finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold.
 
På grunn av finansmarkedenes betydning for hele økonomien overvåkes finansmarkedet også av Norges Bank.
 
Finansmarkedet i Norge og andre land har de siste tiårene gjennomgått store endringer og er i sterk grad blitt internasjonalisert. Det norske markedet er i dag en integrert del av det indre europeiske markedet for finansielle tjenester gjennom EØS-avtalen.
 
En betydelig andel av finansmarkedsreguleringen vår nå er direkte gjennomføring av felleskapslovgivning fra EU. Utenlandske investorer og meglerhus er videre sterkt representert i det norske verdipapirmarkedet.