Finansielle instrumenter

Gå til hovedinnhold

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er et samlebegrep på de eiendeler og forpliktelser som det handles med i verdipapirmarkedet, derivatmarkedet og dels valutamarkedet, og som er nærmere definert i verdipapirhandelloven.

Begrepet omfatter blant annet
  • Aksjer
  • Grunnfondsbevis
  • Obligasjoner
  • Verdipapirfondsandeler
  • Derivater

Ofte vil finansielle instrumenter kunne gi en direkteavkastning i form av utbetaling av utbytte (aksjer) eller rente (rentebærende instrument).

I tillegg vil endringer i prisen (kursen) på et instrument, eller på et underliggende instrument for derivater, medføre en kursgevinst eller -tap, som først realiseres når instrumentet avhendes eller instrumentet kommer til forfall og skal gjøres opp.