Verdipapirfond

Gå til hovedinnhold

Verdipapirfond

Verdipapirfondsandeler er forholdsmessige andeler av et verdipapirfond. Et verdipapirfond er en selvstendig formuesmasse hvor kapitalen kommer fra utstedelse av fondsandeler.
Midlene som skytes inn i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap som plasserer midlene i finansielle instrumenter (særlig verdipapirer) og bankinnskudd. Den enkelte andelseier har ingen økonomiske forpliktelser for fondet utover fondsandelens verdi.

Både fondets investeringer og selskapene som forvalter verdipapirfond er underlagt offentlig regulering og tilsyn av Kredittilsynet. Etter verdipapirfondloven stilles det utfyllende krav til verdipapirfonds virksomhet, herunder krav til spredning av risiko.

Det er i hovedsak fire typer verdipapirfond i Norge:
  • Aksjefond

  • Kombinasjonsfond

  • Obligasjonsfond

  • Pengemarkedsfond

Et aksjefond vil som regel investere minst 80 % av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Aksjefondene deles ofte i ulike undergrupper avhengig av hvilke aksjer fondet skal investere i. Aksjefondets investeringer kan avgrenses både etter geografi (f.eks globale fond) og etter bransje (f. eks IT-fond).

Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i kortsiktige rentepapirer, det som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Rentefond som plasserer sine midler i langsiktige rentepapirer kalles obligasjonsfond. I tillegg eksisterer ulike kombinasjonsfond som både investerer i aksjer og rentepapirer. >