Profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder

Gå til hovedinnhold

Profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder

Investorbeskyttelsen avhenger av om kunden er profesjonell eller ikke-profesjonell.
Verdipapirforetakene har etter ny verdipapirhandellov en omfattende informasjons- og omsorgsplikt knyttet til de tjenestene de leverer til sine kunder. Bakgrunnen for dette er hensynet til å sikre at kundenes (investorenes) interesser ivaretas på beste måte.

Behovet for investorbeskyttelse vil imidlertid variere med kundens kunnskap og erfaring. På denne bakgrunn er omfanget av investorbeskyttelsen i loven avhengig av om kunden er profesjonell eller ikke-profesjonell. Informasjons- og omsorgsplikten overfor ikke-profesjonelle kunder er vesentlig mer omfattende enn overfor profesjonelle kunder. Typisk kreves mer og annen type informasjon overfor forbrukere, enn overfor erfarne profesjonelle investorer.

Før foretaket kan tilby sine tjenester må det foreta en såkalt egnethet– eller hensiktsmessighetstest av hvorvidt den etterspurte investeringstjenesten eller produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden. Dette gjøres ved å innhente opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring med verdipapirmarkedet. Foretaket avgjør på dette grunnlag hvor mye informasjon om produktene som kundene trenger og hvilke tjenester som kunden skal tilbys. 

Særlig profesjonelle investorer er unntatt verdipapirhandellovens bestemmelser om investorbeskyttelse.

Såkalte kvalifiserte motparter, eksempelvis banker, forsikringsselskaper, verdipapirfond eller Norges Bank har selv inngående kjennskap til verdipapirmarkedet og således ikke det samme behovet for beskyttelse som andre investorer. Alle investorer kan  – uansett kategori - like fullt be verdipapirforetaket om en annen klassifisering enn de i utgangspunktet har fått.