Kapitalforvaltning

Gå til hovedinnhold

Kapitalforvaltning


Kapitalforvaltning eller, som det heter i verdipapirhandelloven - aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt - er en særlig konsesjonsbelagt tjeneste etter verdipapirhandelloven.

Tjenesten benyttes i hovedsak av forsikringsselskaper, pensjonskasser, verdipapirfond, stiftelser, foretak og formuende privatpersoner med betydelige midler til forvaltning.
Fra å være en ganske ubetydelig liten tjeneste som enkelte verdipapirforetak, banker og forsikringsselskaper drev "litt på si" for noen få år siden, er dette blitt et stort vekstområde innenfor finansnæringen i dag.

Bakgrunnen er dels den sterke veksten i pensjonssparing som skjer særlig i privat sektor gjennom livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og andre ordninger. Samtidig som de fleste av finanskonsernene de senere år har organisert kapitalforvaltningen for kunder slik at den daglige forvaltningen er samlet i ett verdipapirforetak i konsernet.

En samlet forvaltning av mandater fra forsikringsvirksomheten, fondsvirksomheten og individuelle kunder i ett og samme miljø gjør det mulig å styrke kompetansen og utnytte stordriftsfordeler.

Forvaltet kapital i norske verdipapirforetak var i overkant av 290 milliarder kroner ved utgangen av 2007.

Økningen er altså ikke kun en reell økning, men delvis et resultat av en omorganisering ved at spesielt livselskapene har lagt kapitalforvaltning til et eget verdipapirforetak som forestår forvaltningen for livselskap og andre oppdragsgivere i og utenfor finanskonsernet.