Hedgefond – spesialfond

Gå til hovedinnhold

Hedgefond – spesialfond

Hedgefond er en uensartet gruppe av profesjonelt forvaltede fond.

Opprinnelig ble hedgefond brukt om fond som benyttet opsjoner og andre finansielle instrumenter til å sikre (”hedge”) seg mot verdifall. Teknikker som lånefinansiering og ulik derivatbruk kan imidlertid like mye brukes til å øke risikoen, som å dempe den.

I dag benyttes begrepet hedgefond om fond som både kan øke og dempe risikoen i forhold til ordinære investeringer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter.

I motsetning til verdipapirfond er hedgefondene som regel organisert slik at de ikke er underlagt like strenge restriksjoner med hensyn til hvilke transaksjoner de kan foreta seg, men hovedsakelig skjer investeringene i aksje-, rente- og valutamarkedet eventuelt også i råvaremarkedet og i andre finansielle markeder. Mens eksempelvis et aksjefond kun kan investere i aksjer, kan et hedgefond eksponere seg i alle markeder og kombinere investeringer i ulike markeder på en annen måte en verdipapirfond.

Det kan ikke settes opp hedgefond innenfor gjeldende norsk lovgivning om verdipapirfond. Det er heller ikke tillatt å markedsføre slike fond til norske investorer, men norske verdipapirforetak kan bistå kunder som ønsker å investere i slike fond i utlandet.

Det er nå vedtatt regler om såkalte spesialfond som er en regulert form av hedgefond. Hittil har imidlertid ingen norske spesialfond blitt opprettet ettersom Finansdepartementet ennå ikke har vedtatt de nødvendige forskriftsbestemmelsene som skal regulere spesialfondenes nærmere virksomhet.