Verdipapirhandel gjennom verdipapirforetak (fondsmegling)

Gå til hovedinnhold

Verdipapirhandel gjennom verdipapirforetak (fondsmegling)

Det alt vesentligste av handel med verdipapirer i Norge skjer via et verdipapirforetak. Verdipapirforetakene kjenner markedene godt og representerer inngangsporten til møteplassene der verdipapirer og andre finansielle instrumenter omsettes.

Verdipapirforetakenes funksjoner i verdipapirhandelen omfatter mottak og formidling av ordre, samt utførelse av ordre om kjøp eller salg av finansielle instrumenter mot markedsplass eller annet verdipapirforetak, samt prisstilling og annen egenhandel i finansielle instrumenter. I disse tjenestene ligger det og å sørge for riktig oppgjør og overføring av finansielle instrumenter til og fra kunder.

Når det handles gjennom et verdipapirforetak står verdipapirforetaket ansvarlig for at det gjøres opp for handelen, slik at kunden ikke trenger å vurdere motparten. Verdipapirforetakene er videre pålagt en omsorgsplikt overfor kundene som skal sikre at kundene får den beste oppnåelige prisen på sine handler.

For en kunde som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer vil den normale handlemåte være å ta kontakt med et verdipapirforetak som finner en motpart til den aktuelle transaksjonen, enten via sitt nettverk av øvrige kunder, ved hjelp av børsens handelssystem hvor verdipapiret er børsnotert, eller ved handel mot verdipapirforetakets egen ”bok”.

For børsnoterte verdipapirer vil handelen vanligvis skje over børs. Slik handel kan bare skje via et verdipapirforetak som er medlem av børsen. Slike autoriserte meglere kalles børsmedlemmer. Tidligere hadde børsmedlemmene fysisk ”sete” på børsen, men dette er i dag historie som følge av at handelen skjer ved bruk av elektroniske handelssystemer.

Enkelte verdipapirforetak tilbyr i dag verdipapirhandel på nett, hvor det i praksis er kunden selv som koples opp mot børsens elektroniske handelssystem. I systemene ligger det imidlertid visse sperrer for å hindre feil og at kunder og verdipapirforetak skal påføres tap. For kundene har slik handel bidratt til å senke transaksjonskostnadene.

På den annen side medfører slik handel at kunder ikke får tilgang til den personlige rådgivning som følger med når man har direkte kontakt med et verdipapirforetak.

Handel med verdipapirer kan også foregå utenom børsen på ikke regulerte markedsplasser. Dette er omsetningsformen for ikke-børsnoterte verdipapirer (”gråmarkedet”) og for de fleste typer derivater, og omtales ofte som OTC-handel (Over the Counter).

Vanligvis vil oppgjør av handler skje tredje virkedag etter handelsdagen (T + 3 ved spothandel), men det kan også avtales kortere oppgjørsfrist. Ved terminhandel vil oppgjøret finne sted på et nærmere avtalt tidspunkt senere enn dette.