Betalingsformidling

Gå til hovedinnhold

Betalingsformidling

Nesten all betalingsformidling i Norge skjer i dag elektronisk. Det er både raskt og kostnadseffektivt.

Kortbruk. Foto.

Den enkelte bank fastsetter selv sine priser for betalingstjenester den tilbyr. Gjennomgående har elektroniske tjenester en lavere pris enn papirbaserte tjenester.

Bankenes rolle i betalingsformidlingen

Bankenes rolle i betalingsformidlingen er direkte knyttet til bankenes oppgave som "depoter" for publikums transaksjonskasser; lønnskonto, brukskonto, kassekredittkonto etc. Kunder skal til enhver tid kunne disponere sine innskudd på slike konti.

Ved bruk av bankenes betalingstjenester transporteres en del av betalers transaksjonskasse til mottakers transaksjonskasse. Siden mottaker fritt kan disponere innestående i sin transaksjonskasse, betraktes det økonomiske mellomværende (fordringsforholdet) mellom betaler og mottaker som gjort opp.

Andre enn banker tilbyr også betalingstjenester. Benyttes betalingstjenester fra andre enn banker vil mottaker få en fordring som generelt ikke kan benyttes til å betale andre.

Felles infrastruktur i betalingsformidlingen

Den enkelte banks tilbud av betalingstjenester er basert på en felles infrastruktur som sikrer at du kan overføre penger til en kunde i en hvilken som helst annen bank. Denne infrastrukturen bygger på regler og standarder som fastsetter hvordan bankene seg imellom skal formidle (utveksle) kunders betalingsoppdrag.

Bankenes felles infrastruktur sikrer at en bank kan tilby egne kunder betalingstjenester for overføring av midler til kunder i en hvilken som helst annen bank. Nye banker har tilgang til den felles infrastrukturen. Disse forhold utgjør sentrale elementer for en åpen og reell konkurranse mellom banker i tilbudet av betalingstjenester i markedet.

Bankenes felles infrastruktur vedlikeholdes og videreutvikles av banknæringen selv. Myndighetene mener at denne selvreguleringen fungerer tilfredsstillende ut fra samfunnsmessige behov.

Overføringer mellom bankene - interbanksystemer

Kunders bruk av betalingstjenester medfører at også bankene må overføre penger seg imellom. Slik overføring av penger mellom bankene finner sted i avregnings- og oppgjørssystemer (interbanksystemer). Den endelige overføringen av penger mellom bankene skjer til slutt over bankenes kontoer i Norges Bank.

Banknæringens felles interbanksystem (NICS) utgjør kjernen i betalingsformidlingen.