Rammelån

Gå til hovedinnhold

Rammelån

Banken kan tilby deg et lån sikret med pant i fast eiendom med mulighet for individuelle avtaler om opplåning og nedbetaling. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med ryddig økonomi og som kan tilby god sikkerhet.

Felles for de fleste rammelån er at det i stedet for avtale om faste månedlige avdrag gis mulighet til fritt å låne mer innenfor en avtalt ramme. Du får tilgjengelig kreditt til enhver tid innenfor avtalt kredittramme, og du unngår gebyr til bank og tinglysningsmyndigheter ved behov for ny opplåning.  

Banken vurderer din økonomiske situasjon på tidspunktet for innvilgelsen av rammelånet og på tidspunktet for den første utbetalingen. Dersom din økonomiske evne, eller andre forhold på låntakers side, tilsier at du alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp lånet, vil du bli gjort oppmerksom på dette av banken. Slik fraråding skjer eksempelvis når den sikkerheten du kan stille og/eller din betjeningsevne ikke står i forhold til de forpliktelser du påtar deg. Dersom din evne til å betjene lånet svekkes på et senere tidspunkt, må du selv sørge for ikke å låne mer enn forsvarlig.

Forhold du som kunde må være særlig oppmerksom på

Rammelån gir deg økt fleksibilitet, men også økt ansvar for å planlegge din egen økonomi på sikt. Rammelån krever mer selvdisiplin og stiller større krav til deg som kunde ettersom det er du selv som velger når du vil øke lånet og hvor mye og når du selv ønsker å nedbetale.

Tenk derfor godt gjennom følgende:

 • Økt forbruk nå kan redusere muligheten til tilsvarende levestandard i fremtiden
 • Med lett tilgang til kreditt kan du bli fristet til å bruke mer penger enn inntekten tilsier
 • Vil du ha en tiltrekkelig inntektsutvikling til å betjene lånet i form av avdrag i fremtiden?
 • Opplåning reduserer din egenkapital og evne til å håndtere uforutsette situasjoner
Uventede hendelser rammer de fleste av oss

Du må være forberedt på at uforutsette situasjoner kan oppstå:
 • Markedsmessige forhold og svingninger i konjunkturene påvirker utviklingen i rentenivå og boligpriser. Dette får direkte betydning for din personlige økonomi.
 • Betjeningsevnen din avhenger også bl.a. av din egen livssituasjon. Endringer i arbeidsforhold, helsesituasjon og sivil status er forhold som kan redusere din fremtidige evne til å betale renter og avdrag. Eksempler kan være arbeidsledighet, uførhet eller skilsmisse.
 • Dersom flere medlåntakere disponerer kreditten, må dere vurdere å sikre dere mot mulige uberettigede og uønskede disposisjoner fra de øvrige medlåntakerne. Det kan for eksempel være i form av låneopptak til formål dere ikke har diskutert, er enige om eller ikke er kjent med. Hver enkelt av dere begge hefter fullt ut for hele lånet uansett hva det brukes til. Et slikt vern kan eksempelvis bestå i krav om samtykke ved trekk over et visst beløp pr. måned.
Mulige konsekvenser av bristende forutsetninger

Du må være forberedt på at banken kan nekte deg å utnytte kreditten fullt ut dersom banken blir kjent med at
 • verdien av boligen faller betydelig i verdi, eller
 • din evne til å betjene lånet reduseres i forhold til forutsetningene
Du må videre være forberedt på at banken kan kreve lånet tilbakebetalt dersom
 • du på en eller annen måte misligholder låneavtalen, eller
 • det på annen måte er klart at lånet vil bli misligholdt