Hytteforsikring

Gå til hovedinnhold

Hytteforsikring

Det er over en halv million forsikrede fritidsboliger i Norge og antallet øker stadig. Forsikringsvilkårene for fritidsbolig tilsvarer i stor grad vilkårene i boligforsikring

Risikobildet

Gjennom de siste årene er det blitt meldt rundt 15.000 større og mindre hytteskader årlig. Erstatningene har ligget på mellom fem og syv milliarder kroner. Antall skadetilfeller og erstatningene har økt betydelig fra 2013 til 2014.

  • Brann- og vannledningsskader står for mesteparten av erstatningene.

Årsaker til erstatningsøkninger

Økningene skyldes for en stor del at nye hytter stadig blir større og får bedre standard og utstyr, herunder vvs-installasjoner. Dette har ført til at spesielt vannledningsskader har økt kraftig fra et lavt nivå.

Sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er påbud i forsikringsavtalen om at sikrede skal sørge for bestemte sikkerhetstiltak. Det er viktig å sette seg inn i disse.

Eksempler på sikkerhetsforskrifter:

  • Krav om at dører i bygning skal være låst.
  • At fritidsboligen skal være forskriftsmessig utrustet med brannslukningsapparat og røykvarslere.

Overtredelse av sikkerhetsforskrifter og andre forholdsregler kan medføre at erstatningen reduseres eller bortfaller ved en skade.

Verd å merke seg

Mange hytter står uten tilsyn deler av året, og kan lett bli utsatt for spesielt innbrudd-, vann-, frost- eller snøtyngdeskader.

  • Fordi hytteeierne vanligvis er på hytta i kortere tid om gangen og bare deler av året, kan skadene forbli uoppdaget lenge, noe som ofte gir ytterligere følgeskader.
  • Man kan selv redusere risikoen. Alminnelig aktsomhet hjelper langt på vei og man må følge påbudene om brannslukningsutstyr og røykvarsler, som også gjelder for hytter. Vannrådene bør også følges.
  • Du får god oversikt over godkjent sikkerhetsutstyr på nettsidene til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).