Båtforsikring

Gå til hovedinnhold

Båtforsikring

Den norske flåten av fritidsbåter representerer store verdier. Drøyt 300 000 fritidsbåter forsikres årlig. 

Risikobildet

De siste årene er det blitt meldt oppunder ti tusen større og mindre skadetilfeller årlig. Erstatningene har ligget på drøyt 400 milliarder kroner.

Havariskader står for mesteparten av erstatningene.

Forsikringsdekninger

Fritidsbåtforsikring kan settes sammen i ulike kombinasjoner av dekningselementer. Ansvarsforsikringen er med i alle kombinasjonene.

  • Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsoppgjøret overfor uskyldig part (tredjemann).
  • Kaskoforsikring dekker skader båten kan bli påført, blant annet fartøyskade, havari, tyveri og brann.
  • Brannforsikring dekker skade på båten ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
  • Tyveriforsikring dekker tyveri, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen er vanligvis begrenset til nordiske farvann, med mindre man har særskilt avtale.

Sikkerhetsforskrifter

Fritidsbåtforsikringen overtas på betingelse av at vilkårenes sikkerhetsforskrifter overholdes.

Sikkerhetsforskriftene har krav knyttet til fortøyning, vedlikehold, tyveri- og brannsikring, registrering, førers minstealder, feste av utenbordsmotor, med videre.

Overtredelse av sikkerhetsforskriftene kan medføre at erstatning reduseres eller bortfaller.

Verd å merke seg

Det er en vesentlig forskjell på ansvaret for fritidsbåter og for motorkjøretøyer:

  • For motorvogn gjelder objektivt ansvar, det vil si ansvar selv om ingen har skyld i skaden.
  • På sjøen eksisterer ikke objektivt ansvar, bare skyldansvar. Det betyr at kollisjoner som følge av "hendelige uhell" ikke dekkes av båtens ansvarsforsikring.

Du får god oversikt over godkjent sikkerhetsutstyr på nettsidene til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).